Leto sprememb – Dostavljavci v akciji

Letošnje leto je prineslo veliko sprememb za dostavljavce v Ljubljani. Spremenili so se njihovi pogoji dela, še pomembneje pa so stopili skupaj in skupaj z nami ustanovili Sindikat dostavljavcev. Precej aktivnosti smo v Sindikatu Mladi plus usmerili na področju njihovega zavedanja o pomenu sindikaliziranja, delavskih pravic in zakonodajnih okvirov, tudi v luči prihajajoče evropske direktive o platformnem delu. V vsako platformo sindikat!

Zato smo, še preden smo ustanovili sindikat, najprej opravili raziskavo med dostavljalci. Delili smo letake po ulici, lepili plakate na najbolj obiskanih mestih, ter povezavo do ankete objavili na naših spletnih omrežjih.

        

S spletno anketo smo jih spraševali, katere delavske pravice poznajo in katere bi si ob opravljanju dela želeli, kot na primer amortizacija vozila, malica, plačan odmor,… Do neke mere pričakovano je večina odgovorila, da si želi več pravic. Zanimiv poudarek je bila tudi želja po večji transparentnosti algoritmov, ki vplivajo na njihov potek dela. Na anketo je odgovorilo prek 100 dostavljavcev. 

Ta je bila povod za boljše razumevanje položaja in želja dostavljalcev, kot tudi za boljše organiziranje sindikata. Ta je bil ustanovljen 23. marca s preko 30 članov. Naslednji korak je bila delavnica delavskih pravic in poznavanja Evropske unije. 

Opolnomočeni in še številčnejši smo se zbrali pri pisanju zahtev obema korporacijama, kot tudi priporočilom delavcev platformne ekonomije Evropski komisiji, ki je dala pobudo za ureditev njihovega položaja. Zahteve, ki so delovale kot povezovalen člen in iskanje skupnega stališča smo predali tako obema podjetjema, Glovo in Wolt. Tako smo 19. aprila oznanili, da smo ustanovili sindikat z več kot 100 člani, ki jo sestavlja pestra množica različno aktivnih dostavljlalcev, od stalnih, študentov, do občasnih,… vseh z željo, da se njihov položaj izboljša. Takrat smo tudi obvestili obe podjetji o naših zahtevah, ki bi se uredile s kolektivno pogodbo. 

Te smo 25.4. predali obema podjetjema, a ker smo pričakovali, da ne bosta imela interesa za izboljšanje položaja njihovih delavcev smo vzporedno ustanovili pravno-info točko, katere namen je pomoč dostavljalcem. V sklopu le-te smo pomagali pri težavah pri plačilu davkov, pri nejasnosti glede pogodbe s podjetjem, neizplačevanjem dodatkov, pri tožbi za elemente delovnega razmerja in drugih problemih s katerimi so se soočali dostavljalci. 

V začetku maja smo s skupaj z italijansko delegacijo Nidil CGIL iz Firenc obiskali Bruselj, kjer smo obiskali naslednje postaje: ETUC, House of raiders, Evropski parlament, kurirsko zadrugo Molenbike in Evropsko komisijo. Tam smo si izmenjevali izkušnje in perspektive, med dostavljalci samimi in spremljali potek, kako želi Evropska unija izboljšati položaj platformnih delavcev. Obisk Bruslja je dostavljalcem razkril, da je njihov položaj izredno prekaren, hkrati pa tudi, da se velike spremembe v kontekstu EU odvijajo počasneje, kot bi si želeli. 

 

V sklopu projekta Bulding an active riders citizenship smo skorajda najbolj prekarno skupino delavk in delavcev opolnomočili o njihovih delavskih pravicah in ravneh sprememb na ravni EU. Jim dali možnost, da so slišani in upoštevani ter jim hkrati ponudili platformo, da se njihov položaj izboljša. Pri tem so pomembne tudi majhne zmage, ki jim jih lahko prinese pravna pomoč sindikata, ki razrešuje njihove probleme. Trenutno imamo v Sloveniji aktiven sindikat, ki upa na najboljši razplet evropske direktive, in hkrati deluje lokalno pri izboljšanju položaja, predvsem v socialnem dialogu s kolektivno pogodbo.