Dostojno delo

Opolnomočenje mladih za dostojno delo

Projekt Opolnomočenje mladih za dostojno dela naslavlja trenutne izzive mladih na trgu dela. Pri tem se osredotoča tako na mlade, ki so brezposelni, na mlade, ki delajo v negotovih, nestalih, v prekarnih oblikah dela in tudi na mlade, ki so že zaposleni.

Sindikat Mladi plus je za namen tega projekta vzpostavil mednarodno partnerstvo, ki vključuje:

  • UGT Juventud, ki je mladinska sektcija UGT sindikata v Španiji
  • Out of the box international; ki je mednarodna organizacija na področju socialnih inovacij.

Prek partnerstva različnih organizacj, ki naslavljamo te teme v projektu vzpostavljamo prostor in priložnost za deljenje znanj,  praks ter pristopov pri delu z mladimi. Vzpostavili bomo tudi nove modele naslavljanja mladih ter te teme približali širši skupini, z namenom, da se mlade opolnomoči na prehodu iz izobraževanja na trg dela.

Cilj projekta je opolnomočenje mladih za uspešnejši prehod na trg dela ter za poznavanje pravic, ki jih imajo kot brezposelni, ko opravljajo različne oblike dela ter v času zaposlitve.

V projektu primerjalmo položaj mladih v dveh državah- v Sloveniji in Španiji- kjer so posledice brezposelnosti in prekarnosti mladih precej izrazite, nato pa te teme naslavljamo  v povezavi z evropsko dimenzijo ter politikami, ki se oblikujejo na evropski ravni.

S projektom smo podrobneje raziskali položaj mladih na prehodu iz izobraževanja na trg dela ter izzive, s katerimi se srečujejo mladi v času brezposelnosti, prekarnosti ter tudi, ko so zaposleni. Prek raziskave položaja mladih na trgu dela in ankete, ki smo jo opravili med mladimi samimi, smo preverili, kako dobro mladi poznajo ta področja, različne oblike dela, pravice, ki jih imajo, akterje, ki jim lahko pri tem pomagajo, ukrepe, ki so jim pri tem na voljo ter načine, kako se lahko povežejo, organizirajo.

Zbrane rezultate s pregledom ostalih dostopnih statistik in raziskav združujemo v širok pregled stanja mladih na trgu dela in njihovega zavedanja lastnega položaja ter možnosti sprememb.

Na podlagi novih ugotovitev bomo izvajali informacijsko kampanjo, ki bo mlade in širšo družbo ozaveščala o teh temah in pravicah mladih.
Poleg tega bomo oblikovali tudi izobraževalni modul za opolnomočenje mladih na tem področju, kjer bomo mladi prek vključujočega pristopa in metod neformalnega izobraževanja podrobneje spoznali svoje pravice na trgu dela.

Rezultate projekta, ugotovitve in ostale produkte bomo predstavili tudi odločevalcem in ostalim akterjem, ki so aktivni na tem področju, tako na nacionalnih ravneh, kot na mednarodni ravni z mednarodno konferenco. S tem se tudi vzpostavila vez med mladimi in drugimi akterji na teh področjih.

Mladi so zaradi svojega položaja družbi na tveganju socialne vključenosti, ali pa so že socialno izključeni. Brezposelnost in negotov položaj na trg dela (prekarne oblike dela) ne vodijo zgolj v manjšo ekonomsko varnost, temveč tudi v zmanjšanje pravne in socialne varnosti. S projektom želimo spodbuditi tudi večjo udeležbo vseh mladih v mladinskih organizacijah, v sferi civilne družbe, pri aktivističnem delovanju in naslavljanju teh tem, s tem pa tudi v demokratičnem in družbenem življenju in spodbuditi udejstvovanje mladih tako na lokalni, nacionalni kot tudi na evropski ravni. Doseči nameravamo tudi krepitev njihovega občutka za pobude, zlasti na delovnem in socialnem področju in mladim omogočiti, da se povežejo in izrazijo svoje mnenje.

S projektom želimo tudi senzibilizirati širšo javnost o tematiki in pomenu dostojnega dela, tako na nacionalnih ravneh, kot na mednarodni ter vzpodbuditi ukrepanje in oblikovanje politik, ki bodo šle v smer zagotavljanje dostojnega dela.

Raziskava Mladi in dostojno delo

Na Sindikatu Mladi plus smo v letu 2018 izvedli raziskavo o položaju mladih na trgu dela.

Sestavljena je iz dveh delov:

  1. del: Raziskava vsebuje teoretični del, ker v prvi vrsti predstavljamo osnovne pojme o trgu dela, brezposelnosti, prekarnosti in dostojnem delu. Prav tako smo tu zbrali baze podatkov, statistike in ugotovitve različnih že obstoječih raziskav, ki opisujejo položaj mladih. Predstavljamo tudi, kako se je v času krize spreminjala zakonodaja na področju trga dela, kakšni so trendi ter kaj omogoča shema Jamstvo za mlade.

2. del: Na Sindikatu Mladi plus položaj mladih vseskozi preverjamo med mladimi samimi in na podlagi njihovih zgodb ter izkušenj raziskujemo, kakšen je njihov položaj na trgu dela. V ta namen smo za potrebe pričujoče raziskave tudi opravili anketi med mladimi. V drugem delu dokumenta tako predstavljamo zbrane ugotovitve.

V času med 4. 12. 2017 in 29. 3. 2018 smo ustvarili dve anketi, namenjeni tako mladim zaposlenim kot mladim brezposelnim. S prvo anketo smo želeli preveriti poznavanje pojmov in institucij, povezanih z vstopom na trg dela in brezposelnostjo ter s pravicami mladih v času brezposelnosti. Anketa je bila aktivna od 5. 12. 2017 do 20. 2. 2018. V tem času jo je rešilo 354 mladih, od tega v celoti 266, ter delno 88 oseb. Z drugo anketo pa smo preverjali, kako dobro mladi poznajo dostojno in prekarno delo, zanimal nas je njihov odnos do vprašanj, povezanih z omenjenima pojmoma, zanimalo nas je njihovo poznavanje pravic v času zaposlitve in izkušnje z diskriminacijo pri iskanju zaposlitve ter na delovnem mestu. Anketa je bila aktivna od 8. 2. 2018 do 29. 3. 2018. V tem času jo je rešilo 255 mladih, od tega v celoti 238 ter delno 17 oseb.