Dostojno delo

Projekt Opolnomočenje mladih za dostojno delo naslavlja trenutne izzive mladih na trgu dela in se pri tem osredotoča tako na brezposelne mlade, na mlade, ki delajo v negotovih, nestalnih, prekarnih oblikah dela kot tudi na mlade, ki so že zaposleni.

Sindikat Mladi plus je v okviru dotičnega projekta vzpostavil mednarodno partnerstvo, ki vključuje:

  • UGT Juventud, mladinsko sekcijo španskega sindikata UGT,
  • Out of the Box International, mednarodno organizacijo na področju socialnih inovacij.

S partnerstvom različnih organizacij, ki naslavljajo omenjene teme, bosta v projektu vzpostavljena prostor za deljenje znanja, povezanega z omenjenimi temami, in priložnost za širitev praks ter pristopov pri delu z mladimi. Vzpostavili bomo tudi nove modele naslavljanja mladih in omenjene teme približali širši publiki, z namenom, da mlade opolnomočimo na prehodu iz izobraževanja na trg dela.

Cilj projekta je opolnomočenje mladih za uspešnejši prehod na trg dela in za poznavanje pravic, ki jih imajo kot brezposelni, takrat, ko opravljajo različne oblike dela, ter v času zaposlitve. V okviru projekta bomo predvsem primerjali položaj mladih v dveh državah – v Sloveniji in Španiji -, kjer so posledice brezposelnosti in prekarnosti za mlade precej izrazite. Omenjene teme bomo naslovili v povezavi z evropsko dimenzijo in politikami, ki jih odgovorni oblikujejo na evropski ravni.

V okviru projekta bomo podrobneje raziskali položaj mladih na prehodu iz izobraževanja na trg dela in se dotaknili izzivov, s katerimi se srečujejo mladi v času brezposelnosti, prekarnosti in tudi na delovnem mestu.

S pomočjo raziskave položaja mladih na trgu dela in ankete, ki smo jo že opravili med mladimi samimi, smo preverili, kako dobro mladi poznajo ta področja, kako dobro mladi poznajo ta področja, različne oblike dela, pravice, ki jih imajo, akterje, ki jim lahko pri tem pomagajo, načine, kako se lahko povežejo in organizirajo, ter ukrepe, ki so jim pri tem na voljo.

Zbrane rezultate s pregledom ostalih dostopnih statistik in raziskav združujemo v širši pregled položaja mladih na trgu dela in njihovega zavedanja lastnega položaja ter možnosti sprememb. Na podlagi pridobljenih ugotovitev bomo izvajali informacijsko kampanjo, s pomočjo katere bomo mlade in širšo družbo ozaveščali o omenjenih temah in o pravicah, ki jih mladi imajo.

Oblikovali bomo tudi izobraževalni modul za opolnomočenje mladih, v okviru katerega bomo mladi z vključujočim pristopom in prek metod neformalnega izobraževanja podrobneje spoznali svoje pravice na trgu dela.

Rezultate projekta, ugotovitve in ostale produkte bomo predstavili tudi odločevalcem in drugim akterjem, tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

Mladi so zaradi svojega položaja družbi deležni visokega tveganja za socialno vključenost, mnogokrat pa socialno že izključeni. Brezposelnost in negotov položaj na trg dela (prekarne oblike dela) ne vodijo zgolj v manjšo ekonomsko varnost, temveč tudi v zmanjšanje pravne in socialne varnosti. S projektom želimo spodbuditi tudi večjo udeležbo vseh mladih v mladinskih organizacijah, v sferi civilne družbe, pri aktivističnem delovanju in naslavljanju omenjenih tem, s tem pa tudi v demokratičnem in družbenem življenju. Obenem pa želimo spodbuditi udejstvovanje mladih tako na lokalni, nacionalni kot tudi na mednarodni, evropski ravni.

S pomočjo projekta želimo o tematiki in pomenu dostojnega dela ozavestiti tudi širšo javnost, prav tako pa želimo spodbuditi ukrepanje in oblikovanje politik, ki bodo šle v smeri zagotavljanja dostojnega dela.

 

Raziskava Mladi in dostojno delo

Na Sindikatu Mladi plus smo v letu 2018 izvedli raziskavo o položaju mladih na trgu dela.

Sestavljena je iz dveh delov:

1. del: Raziskava vsebuje teoretični del, v okviru katerega najprej predstavimo osnovne pojme o trgu dela, brezposelnosti, prekarnosti in dostojnem delu. Prav tako smo na tem mestu zbrali več baz podatkov, različno statistiko in ugotovitve iz različnih, že obstoječih raziskav, ki se ukvarjajo s položajem mladih. Obenem podrobneje opišemo tudi, kako se je v času krize na področju trga dela spreminjala delovna zakonodaja, kakšni so trendi ter kaj omogoča shema Jamstvo za mlade.

2. del: Na Sindikatu Mladi plus položaj mladih vseskozi preverjamo med mladimi samimi in na podlagi njihovih zgodb ter izkušenj raziskujemo, kakšen je njihov položaj na trgu dela. V ta namen smo za potrebe pričujoče raziskave tudi opravili anketi med mladimi. V drugem delu dokumenta tako predstavljamo zbrane ugotovitve.

V času med 4. 12. 2017 in 29. 3. 2018 smo ustvarili dve anketi, namenjeni tako mladim zaposlenim kot mladim brezposelnim. S prvo anketo smo želeli preveriti poznavanje pojmov in institucij, povezanih z vstopom na trg dela in brezposelnostjo ter s pravicami mladih v času brezposelnosti. Anketa je bila aktivna od 5. 12. 2017 do 20. 2. 2018. V tem času jo je rešilo 354 mladih, od tega v celoti 266, ter delno 88 oseb. Z drugo anketo pa smo preverjali, kako dobro mladi poznajo dostojno in prekarno delo, zanimal nas je njihov odnos do vprašanj, povezanih z omenjenima pojmoma, zanimalo nas je njihovo poznavanje pravic v času zaposlitve in izkušnje z diskriminacijo pri iskanju zaposlitve ter na delovnem mestu. Anketa je bila aktivna od 8. 2. 2018 do 29. 3. 2018. V tem času jo je rešilo 255 mladih, od tega v celoti 238 ter delno 17 oseb.

Raziskava: 1. del & 2. del. V celoti je dostopna tukaj.