Izjava Sindikata dostavljavcev – Sindikata Mladi plus ob prvi stavki dostavljavcev Wolt in Glova

1. Dostavljavcem je dovolj, stavkajo in zahtevajo kolektivna pogajanja z Woltom in Glov

V Sindikatu dostavljavcev – Sindikat Mladi plus smo ogorčeni in razočarani nad žaljivim odgovorom vodstev Wolta in Glova v Sloveniji. V sredo, 26. aprila, smo jim namreč dostavili poziv po pristopu h kolektivnim pogajanjem in sklenitvi kolektivne pogodbe, ki bi trajno in sistemsko uredila položaj dostavljavk in dostavljavcev v Sloveniji. Odgovora vodstev Wolta in Glova jasno izkazujeta, da ne želijo pristopiti k pogajanjem in ne spoštujejo socialnega dialoga, kar razumemo kot prvi napad na sindikalno organiziranje dostavljavk in dostavljavcev. 

Zato danes opozorilno stavkamo z eno stavkovno zahtevo: Pristop h kolektivnim pogajanjem s Sindikatom dostavljavcev – Sindikat Mladi plus. Za dve uri bomo prekinili naše delo za platformi Wolt in Glovo ter jim s tem pokazali, da brez našega dela tudi njih ni. Danes stavka najmanj 100 dostavljavcev in dostavljavk. Nekateri so se nam pridružili v Miklošičevem parku, ostali stavkajo doma. Če ne bodo izpolnili stavkovne zahteve, pa bomo stavkovne aktivnosti v prihodnje še zaostrovali. 

2. Wolt in Glovo manipulirata, lažeta in zavajata  

Wolt in Glovo v svojih odgovorih celo lažejo in zavajajo, saj se pretvarjajo, da ni pravne podlage za organiziranje dostavljalcev in začetek kolektivnih pogajanj. To seveda ne drži, saj je organiziranje delavk in delavcev osnovna človekova pravica, ki je v Sloveniji zavarovana celo z Ustavo. 76. člen namreč opredeljuje sindikalno svobodo in pravi “Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno.”  Ena izmed osnovnih nalog sindikatov pa je sklepanje kolektivnih pogodb. Sindikat Mladi plus je tako legitimen, reprezentativen in pravno priznan zastopnik interesa svojih članov in članic, kar so tudi dostavljavke in dostavljavci.

Prav tako nam pravno podlago za zastopanje dostavljavcev in sklepanje kolektivnih pogodb zagotavlja številčnost sindikata. Smo edini sindikat, ki zastopa dostavljavce in dostavljavke, včlanjenih pa je že več kot 120 dostavljavcev in s tem izpolnjujemo pogoje za reprezentativnost, ki jih določa Zakon o reprezentativnosti sindikatov (tj. 10 % zaposlenih na ravni podjetja je članov sindikata). 

Zmotno je tudi mišljenje, da samozaposleni ne smejo biti člani sindikata ali da ne morejo sklepati kolektivnih pogodb. Ta pravica je zagotovljena celo na evropski ravni, saj možnost urejanja kolektivnih pravic za samozaposlene preko kolektivnih pogodb določajo smernice o uporabi konkurenčnega prava EU za kolektivne pogodbe v zvezi z delovnimi pogoji samozaposlenih oseb brez zaposlenih.  

Te smernice prav posebej izpostavljajo pravice samozaposlenih delavcev v platformni ekonomiji, torej tudi dostavljavce in dostavljavke, ki delo opravljajo za platformi Wolt in Glovo. Te smernice določajo, da ne gre za kršitev konkurenčnega prava, če samozaposleni ki so v primerljivem položaju z delavci, sklepajo kolektivne pogodbe. Pogajanja lahko potekajo tudi preko socialnih partnerjev, torej sindikatov. Vsebina kolektivne pogodbe lahko, v skladu s temi smernicami, vključuje vprašanja, kot so: plačilo, delovni čas in delovni vzorci, dela prosti dnevi, dopust, fizični prostori, v katerih se delo opravlja, zdravje in varnost, zavarovanje in socialna varnost ter pogoji, pod katerimi ima samozaposlena oseba brez zaposlenih pravico prenehati opravljati svoje storitve, na primer zaradi kršitve sporazuma o delovnih pogojih. 

3. V mnogih državah po Evropi že obstajajo kolektivni dogovori med platformami in dostavljavci

Sindikalno organiziranje platformnih delavk in delavcev se je v zadnjih letih močno razširilo po vsem svetu in v precej evropskih državah obstajajo podobni sindikati kot je naš, torej sindikati, ki združujejo dostavljavke in dostavljavce hrane. Kolektivne pogodbe, ki urejajo delo platformih delavcev, tako obstajajo na Finskem, v Španiji, Italiji, Avstriji, na Švedskem in na Danskem. 

4. Podporo Sindikatu dostavljavcev je izrazila tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in mnogi slovenski sindikati in ostale organizacije

O dogajanju v Sloveniji smo obvestili tudi Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC), ki je Sindikatu dostavljavcev – Sindikat Mladi plus izrazila polno podporo. V svoji podpori pravijo, da jih skrbi odziv Wolta in Glova v Sloveniji. Poudarjajo, da je pravica do sindikalnega organiziranja in kolektivnih pogajanj ena izmed osnovnih pravic zapisana v mednarodnih pravnih aktih in evropskih delovnih zakonodajah. Prav tako izpostavljajo pred kratkim (2022) sprejete evropske smernice o uporabi konkurenčnega prava EU za kolektivne pogodbe v zvezi z delovnimi pogoji samozaposlenih oseb brez zaposlenih. Pozivajo vodstvi Wolta in Glova v Sloveniji, da pristopijo h kolektivnim pogajanjem s sindikatom in zagotovijo pravične in dostojne delovne pogoje za vse, ki opravljajo delo za njih, ne glede na obliko dela. Ob koncu pa še obljubljajo, da bodo o nespoštovanju osnovnih evropskih vrednot, ki smo mu priča v Sloveniji, obvestili vse pristojne na ravni Evropske unije in da so Sindikatu dostavljavcev – Sindikat Mladi plus vedno na voljo za dodatno podporo. 

Prav tako se je včeraj v Bruslju naš sindikat sestal s predstavniki Evropske komisije, kjer smo jim predstavili stanje v Sloveniji in ga opozorili na odzive Wolta in Glova. Tudi Evropska komisija se strinja, da je potrebno urediti področje platformnega dela, zato je že pripravila predlog evropske direktive. 

Podporo Sindikatu dostavljavcev in poziv Woltu in Glovu za izpolnitev stavkovne zahteve so se izrazili tudi mnogi slovenski sindikati in druge organizacije. 

5. Dostavljavci delajo v slabih pogojih, za nizko plačilo, vodstvi Wolta in Glova pa jih ne upoštevata 

Janez, dostavljalec za Glovo: “Dovolj imamo ignoriranja s strani teh platform. Zato smo se povezali v sindikat. Pred tem sem že večkrat poskušal imeti dialog z vodstvom Wolta in Glova, nekaj dostavljavcev nas je bilo  povabljenih na sestanke, kjer smo opozarjali na slabe razmere. Ampak nas niso poslušali in upoštevali. Taki sestanki z njimi niso prinesli nobenih rezultatov. Zato želimo stvari urejati sistemsko. Zahtevamo pogajanja. In zahtevamo, da se dogovori zapišejo črno na belem v obliki pogodbe.

Wolt zavaja s svojimi anketami, ki prikazujejo, kako zelo zadovoljni naj bi bili dostavljalci. Če bi bilo to res, danes ne bi stavkali. Resnica je namreč, da se nam je položaj izjemno poslabšal. Zaradi spremembe plačilnega sistema zaslužimo tudi 20-30% manj. Stroški življenja pa se povečujejo.”

Foto: Gregor Inkret