Razpis za pripravo kampanje za krepitev civilne družbe v okviru projekta Katalizatorji

Sindikat Mladi plus objavlja razpis za pripravo kampanje za promocijo organizacij civilne družbe v okviru projekta Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe.

V času trajanja omenjenega projekta bomo na Sindikatu Mladi plus v sodelovanju z ostalimi organizacijami civilne družbe izvedli kampanjo za krepitev civilne družbe. Izziv, ki ga želimo nasloviti s kampanjo je predvsem slabo razumevanje vloge civilne družbe v javnosti. V zadnjih mesecih se napadi na nevladni sektor/civilno družbo stopnjujejo tako na ravni formalne politike kot na ravni splošne javnosti. Nevladniki in predstavniki civilne družbe smo označeni kot neproduktivni, ‘delomrzneži’, ‘zažiralci proračuna’, da smo sami sebi namen ipd. Gre za problem s splošnim ugledom nevladnega sektorja in civilne družbe nasploh, ki izhaja iz slabega poznavanja dela, ki ga opravlja ta sektor, in iz preslabe lastne promocije rezultatov dela ter širjenja dobrih zgodb. Prav tako menimo, da je civilna družba, vključno z nevladnim sektorjem, zelo nepovezana in atomizirana, v čemer pa tiči vsaj del težav, s katerimi se soočamo; če bi bili bolje povezani, bi se lažje in predvsem bolj učinkovito skupaj soočali s težavami.

Cilj, ki ga želimo doseči: S povezovanjem civilne družbe želimo odgovoriti na aktualne napade na sektor in pokazati, da z malo javnega denarja, ki ga prejmemo, veliko doprinesemo družbi. Čim širši javnosti želimo na zanimiv in provokativen način predstaviti, kaj vse delamo in zakaj so organizacije civilne družbe/nevladni sektor pomembne za družbo kot celoto, kaj vse bi družbi umanjkalo oz. bi jo drago stalo, če tega ne bi ponujale nevladne organizacije. Prav tako bi želeli pokazati, kaj vse bi organizacije civilne družbe še lahko naredile, če bi bile deležne več podpore. Če strnemo: želimo predvsem razbiti mite, ki obkrožajo ta sektor.

Ko govorimo o ‘civilni družbi’, slednjo razumemo v najširšem pomenu besedne zveze, torej ne le formalno vzpostavljene organizacije, ampak tudi neorganizirane skupine, gibanja, posamezniki/-ce, ki so aktivni na različnih področjih  in kreirajo družbene spremembe.

Ciljne skupine, ki jih želimo doseči: S kampanjo želimo doseči čim širšo javnost, predvsem pa tisti del javnosti, ki ima negativen ali neinformiran odnos do civilne družbe. Želimo si, da bi bila kampanja odmevna in vseprisotna (na terenu, v medijih, na spletu, z različnimi materiali …). Predvsem pa želimo h kampanji pritegniti čim več organizacij nevladnega sektorja/civilne družbe, da se pridružijo pri izpostavljanju lastnih uspešnih zgodb in predstavljanju lastnega dela.

Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri pripravi zgoraj opisane kampanje. Izvajalec, ki bo izbran za pripravo kampanje, bo sodeloval pri:

 • vsebinskem snovanju kampanje,
 • sestankih s partnerji projekta in usmerjevalno ekipo,
 • kreativnem snovanju kampanje, določanju slogana, koncepta,
 • pripravi kreativnih vsebin in produktov kampanje; glavni produkt kampanje lahko obsega pripravo vizualnih materialov (oblikovanje, grafike, CGP), video produkcije oz. video vsebin, besedil/pozivov, pripravo interaktivnih vsebin za na spletno stran, direktne akcije ipd. Potencialni stroški tiska oziramo posebnih materialov se bodo pokrili iz drugih postavk,
 • identifikaciji in doseganju ciljnih skupin,
 • operativni izvedbi kampanje,
 • promociji kampanje,
 • beleženju rezultatov kampanje.

Časovni načrt priprave kampanje bo določen naknadno med izbranim ponudnikom in projektno ekipo, kampanja pa bo trajala najdlje do konca trajanja projekta, tj. 15. 9. 2021. Prosimo, da se na povpraševanje prijavijo kandidati/ke, ki so pripravljeni sodelovati pri pripravi kampanje in ki bodo v tem času na voljo za vsa usklajevanja s projektno ekipo (predvideno bolj intenzivno od oktobra do decembra za pripravo kampanje in materialov). Kampanja bo nastala v sodelovanju z izbranim kandidatom, ekipo projekta Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe in ostalimi organizacijami civilne družbe.

V okviru kampanje bomo izvedli tudi dva dogodka, ki naj se upoštevata pri snovanju koncepta:

 • Simpozij s predstavniki civilne družbe (okoli 50 oseb), predviden čas: prva polovica leta 2021.
 • Zaključno konferenco, kjer bomo predstavili tudi rezultate kampanje (september 2021).

Prijavijo naj se kandidati/-ke, ki imajo dobro poznavanje naslednjih tem:

 • civilna družba in nevladni sektor,
 • delovanje civilne družbe,
 • politični sistem,
 • inovativni in provokativni pristopi pri naslavljanju družbenih problematik.

Okviren obseg sredstev za pripravo kampanje je 4000 evrov neto.

Vsebina prijave:

 • prijavni obrazec,
 • izjava o sodelovanju,
 • dosedanje reference s področja:
 • vsebinskega in kreativnega snovanja kampanj na področju socialnega marketinga ali primerljivega področja,
 • izvajanja kampanj (socialnega marketinga),
 • ter reference s področja delovanja v sektorju civilne družbe in poznavanje političnega sistema,
 • krovni koncept/idejna zasnova kampanje, pri čemer naj se jasno navede predloge glavnih produktov kampanje
 • okvirna časovnica kampanje kot jo predlaga prijavitelj_ica,
 • opredelitev, kako bo simpozij doprinesel/vključen v kampanjo,
 • finančna ponudba.

Pozivamo, da se prijavijo kandidati/-ke, ki bodo sodelovali pri pripravi kampanje v času trajanja projekta.

Ponudbe bo pregledala komisija, sestavljena iz članov projektne ekipe in Sindikata Mladi plus. Kriteriji izbire so: popolna prijava z vsemi prilogami, predhodne reference in primerna cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse kriterije, poudarek pa bo na predhodnih referencah.

Ponudba naj bo oddana na e-mail naslov: mojca@mladiplus.si

Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek, 9. 11. 2020.

Odpiranje ponudb bo izvedeno najpozneje v četrtek, 12. 11. 2020 v prostorih naročnika. Odpiranje ne bo javno, bo pa o odpiranju prijav voden zapisnik.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje 12. 11. 2020.

 1. Splošni pogoji

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo oddane v celoti skladno s pogoji, določenimi v tem besedilu. Prijavitelj sam nosi vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo ponujenih ponudb.

 1. Sodelovanje z izbranim ponudnikom

Plačilo izbranemu ponudniku bo preko računov, ki jih bo od ponudnika prejel naročnik razpisa. S plačilom računov bo naročnik od izbranega avtorja odkupil vse materialne avtorske pravice.

Prijavitelj se s prijavo na razpis zavezuje k sodelovanju za sodelovanje pri pripravi kampanje, če bo ponudba izbrana kot zmagovalna. Točno časovnico priprave kampanje bosta naročnik in izbrani ponudnik določila skupaj.

 1. Dodatne informacije

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na naslovu: mojca@mladiplus.si in/ali neva@mladiplus.si.

OPIS PROJEKTA

Glavni namen projekta Katalizatorji je usposabljanje mladih v okviru mladinskega dela in sicer za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe; to sta projektni vodja in komunikator. Mladinsko delo temelji na vključujočih pristopih, neformalnem izobraževanju, vrstniškem učenju ter principih mladi, z mladimi, za mlade.

V okviru teh usposabljanj bomo v projektu nasloviti tudi problematiko brezposelnosti med mladimi in pomanjkanje dostojnega dela za mlade. Ker se zavedamo, da brezposelnost ne izhaja samo iz zaposljivosti mladih, ampak predvsem iz manka kakovostnih delovnih mest, bomo v sklopu projekta tudi ozaveščali o pomenu mladinskega in civilno-družbenega dela in pozivali odločevalce, da se nameni sredstva za nove zaposlitve v organizacijah civilne družbe in mladinskem sektorju.

Projekt odgovarja na izzive današnjega časa predvsem na področju participacije mladih in vloge mladih v družbi. Na eni strani se mladim očita, da so apatični, na drugi strani pa se ne prepozna njihovega aktivizma in se jih ne vključuje v procese odločanja. Prav tako jim trenutni sistem ne omogoča izražanje kritičnega mišljenja in ukrepanja na področjih, ki so mladim blizu. Mladi, ki si želijo družbenih sprememb, se velikokrat aktivirajo v organizacijah civilne družbe, kjer delujejo kot aktivistke in aktivisti prostovoljci, medtem ko se ne spodbuja zaposlovanja mladih v teh sektorjih. V Sloveniji je nevladni/civilni sektor kadrovsko podhranjen predvsem zato, ker se ne spodbuja zaposlovanja na teh področjih. S kampanjo želimo nasloviti ravno ta problem in pozvati odločevalce k spodbujanju zaposlovanja mladih na teh področjih.

Glavno sporočilo projekta je, da je potrebno mlade, ki so lahko nosilci družbenih sprememb, bolj vključevati v družbo, v mladinsko delo, v organizacije civilne družbe (in s tem tudi v sindikate), jih opolnomočiti ter jim tudi omogočiti dostojno delo in zaposlitev na področjih, kjer lahko mladi prispevajo k doseganju teh družbenih sprememb.

Projekt se bo izvajal v šestih regijah po Sloveniji, traja pa od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021. Projekt razpisno financirata Republika Slovenija prek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

SINDIKAT MLADI PLUS

Organizacija, vključena v projekt, Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih Sindikat Mladi plus, je organizacija, ki je na svojem področju edinstvena, tako po zagovarjanju interesov njihovih deležnikov kot tudi po sami strukturi in aktivnostih.

Poslanstvo Sindikata Mladi plus – Sindikat Mladi plus je nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju, svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in neformalnih aktivnosti.

Vizija Sindikata Mladi plus – Postati organizacija, ki bo na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združevala mlade in v skupnem sodelovanju preko razreševanja njihovih problemov dejavno pripomoči k trajnemu izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih.