Nov projekt: O kakovostnem okviru vajeništva in pripravništva

Na Sindikatu Mladi plus se že nekaj časa aktivno posvečamo področju vajeništva in pripravništva v Sloveniji.

Vseskozi smo sodelovali pri oblikovanju in sprejemanju Zakona o vajeništvu (ZVaj), ki je bil sprejet konec leta 2017. Zavzemali smo se predvsem za kakovostno vajeništvo, za varne in dostojne delovne pogoje za vajence in vajenke ter za dostojno plačilo za njihovo delo. Opozarjali smo, da vajencev in vajenk ne smemo imeti za poceni delovno silo, temveč jim moramo z omenjeno praktično učno izkušnjo predvsem pomagati pri nabiranju kompetenc ter jih pripraviti za vstop na trg dela.

Tudi pripravništva so že več let aktualna tema Sindikata Mladi plus. Potem, ko smo konec leta 2014 uspešno zagovarjali prepoved neplačanih (volonterskih) pripravništev, je vlada sprejela sklep o ukinitvi volonterskih pripravništev. Vseskozi opozarjamo, da morajo odgovorni zagotoviti plačana in kakovostna pripravništva z dovolj razpisanimi mesti, da se mladi lahko vključijo na trg dela.

Projekt

Naše dolgoletno delovanje na omenjenih področjih nas je spodbudilo, da začeto delo nadaljujemo, zato smo pripravili projekt, v okviru katerega se bomo z mladimi posvetovali o omenjenih tematikah ter skupaj z njimi oblikovali priporočila za izboljšanje položaja.

Znotraj projekta bomo naslovili področje pripravništa in vajeništva v izobraževalnih programih v Sloveniji, saj gre za neurejeni ter pomanjkljivo regulirani področji. Namen projekta je prispevati h kakovostnim delovnim izkušnjam mladih, in sicer ko ti zaključijo izobraževalne programe ter vstopijo na trg dela. V projekt bo Sindikat Mladi plus skozi različne aktivnosti vključil mlade, dijake in študente. S tem bomo mladim v procesu urejanja področij pripravništev in vajeništev omogočili aktivno participacijo. Prav tako bodo imeli možnost podati svoje izkušnje, jih izmenjati s sovrstniki in političnimi odločevalci ter izraziti svoje mnenje o tem, kakšno vajeništvo in pripravništvo mladi v resnici potrebujejo. Aktivnosti bodo vsebovale tudi posvetovanja, v okviru katerih bodo mladi razmišljali o svojih pravicah, o pogojih dela, ki so za njih sprejemljivi, o lastni fleksibilnosti, zaposljivosti in podobno.

Nujnost ureditve področij pripravništva in vajeništva je izrednega pomena, saj bi s tem mladim omogočili, da se na trg dela vključijo bolj opolnomočeni, obenem pa bi bili deležni učinkovitega prehoda iz izobraževalnega sistema na trg dela. Trenutno pa je stanje na trgu dela v Sloveniji najmanj ugodno prav za mlade, predvsem za tiste, ki brez uradnih delovnih izkušenj iščejo prvo zaposlitev. S pomočjo urejenega sistema pripravništva in vajeništva bi mladim omogočili poklicno socializacijo in lažji prehod na trg dela, saj se mladi danes soočajo z oteženim doseganjem avtonomije in prehodom v odraslo življenje. Mladost se podaljšuje, saj se mladi izobražujejo vedno dlje in podaljšujejo čas študija, vse kasneje pa dobijo svojo prvo redno in varno zaposlitev, se osamosvojijo od staršev in si ustvarijo lastno družino.

Sindikat Mladi Plus aktivno sodeluje pri oblikovanju sheme Jamstva za mlade in je dobro seznanjen s položajem mladih na trgu dela. Eden izmed ključnih problemov pri tem je prav neurejeno pripravništvo in pomanjkanje informacij o sistemu vajeništva.

Večkrat se namreč znajdemo v situaciji, ko se mladi na nas obrnejo po pomoč in si želijo dodatnih informacij v zvezi s področjem pripravništva in vajeništva, saj sta namreč v določenih strokah oziroma poklicih obvezna in predstavljata pogoj za pristop k strokovnemu izpitu ali pogoj za izpolnitev vseh šolskih obveznosti. Pri pripravništvih mladi šele z opravljenim strokovnim izpitom lahko postanejo strokovni delavci in delavke ter opravljajo delo za katerega so se izobraževali.

Učinek našega projekta bo viden v sistemski rešitvi težav na področju pripravništva in vajeništva, opolnomočenju mladih in povezovanju mladih z odločevalci. S tem bodo mladi imeli možnost vplivati na spremembe pravne praznine, ki je prisotna v regulativi vajeništva in pripravništva na prostoru Republike Slovenije. Sindikat Mladi plus je v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) sodeloval tudi pri sami pripravi novega Zakona o vajeništvu (ZVAj), s tem pa smo že pridobili globlji vpogled v sam sistem vajeništva ter večje razumevanje potreb in interesov različnih deležnikov (ministrstva, predstavnikov delodajalcev in delodajalcev samih).

Cilj raziskovanja področja pripravništva in vajeništva v okviru našega projekta je, da želimo slišati glas mladih o tem, kakšnega pripravništva in vajeništva si želijo, obenem pa želimo tudi spodbuditi odločevalce k ureditvi omenjenih področij, saj bo le tako zagotovljena dostojna delovna izkušnja za mlade. S tem namenom bomo mlade vključili v demokratična posvetovanja o za njih zelo relevantni temi. Tako bomo krepili aktivno državljansko mladih, njihovo aktivno participacijo v družbi, kompetence za oblikovanje stališč in dialog z odločevalci.

Projekt bo vseboval posvetovanja z mladimi vajenkami in vajenci iz cele Slovenije ter s študenti in študentkami, ki jih po študiju čaka pripravništvo. Na podlagi teh manjših posvetovanj, ki jih bomo izvajali v šolah in na fakultetah, bomo zbrali različne predloge mladih. Potem bomo organizirali nacionalni posvet, na katerem bodo mladi oblikovali ukrepe ter jih prek dialoga predstavili odločevalcem – tako političnim odločevalcem, kot predstavnikom gospodarstva in sindikatom.

Zbrane predloge mladih bomo oblikovali v brošuro s priporočili, ki bo tudi po končanem projektu v pomoč mladim in Sindikatu Mladi plus pri razširjanju rezultatov projekta in zagovorništvu. Celoten sklop aktivnosti, katerih cilj bo učinkovito izboljšati področje vajeništva in pripravništva je sledeč: posvetovanja z mladimi (tako z vajenci kot s pripravniki), zbiranje informacij, mnenj, izkušenj mladih ter posredovanje vseh zbranih informacij na nacionalnem posvetu, širjenje rezultatov ter zagovorništvo. Odločevalcem bomo tako predstavili glas in mnenje mladih ter podali predloge za spremembe.

Projekt poteka od 30. 9. 2018 do 30. 7. 2019.