Odziv mladinskega sektorja na IN JZM 2014-2015

Organizacije mladinskega sektorja smo v proces oblikovanja ter spremljanja sheme Jamstvo za mlade 2014-2015 vključene že od samega začetka. Ker se je izvedbeni načrt te sheme zaključil smo ob tem podali tudi naše videnje izvajanja, evalvacijo ter priporočila za naprej.

Po dogovoru z različnimi ministrstvi bo naše mnenje vključeno v končno poročilo Izvedbenega načrta JZM (IN JZM) ter predstavljeno na vladi, nato na poslano tudi Evropski komisiji.

Na Sindikatu Mladi plus nad izvedbo nismo preveč navdušeni, saj smo vseskozi oppzarjali na pomanjkljivosti, predlagali rešitve ter predvsem stremeni k več ukrepom, ki bi resnično zmanjšali brezposelnost med mladimi. A naše mnenje ni bilo primerno upoštevano. Jamstvo za mlade tako ni bistveno izboljšalo zaposlovanja mladih, shema ni bila popolno implementirana, nekateri ukrepi se sploh niso izvedli in še vedno ostaja preveč mladih brezposelnih.

Naše mnenje si lahko preberet spodaj.

Ob sprejemu programa Jamstvo za mlade v začetku leta 2014 so bila pričakovanja o njegovih učinkih na zmanjšanje brezposelnih mladih velika. Žal so bila v veliki meri neuresničena, saj se ukrepi, sofinancirani z evropskimi sredstvi, niso izvajali v zadostni meri, ali pa se sploh niso izvajali; pomanjkljivo je bilo sodelovanje različnih deležnikov pri implementaciji ukrepov, nekateri ukrepi pa v resnici niso pripomogli k zaposlovanju mladih ali lajšanju prehoda mladih na trg dela. Temeljni namen Jamstva za mlade (JZM), da se vsakemu mlademu brezposelnemu v štirih mesecih ponudi zaposlitev, pripravništvo, vrnitev v izobraževanje ali nadaljnje usposabljanje, ni bil dosežen.

jamstvo_za_mlade__skupni_odziv-mladinskega_sektorja31-3-2016

jamstvo-za-mladecb