Volontersko pripravništvo – novodobno suženjstvo

Sindikat Mladi plus je 17. 7. 2012 poslal generalni direktorici Davčne uprave RS Mojci Šircelj in predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije Goranu Klemenčiču javni poziv, v katerih ju poziva, da mladim namesto volonterskega pripravništva v njihovi organizaciji ponudita dostojno plačano pripravništvo.

Ljubljana, 17. 7. 2012

Davčna uprava RS

Ga. Mojca Šircelj, generalna direktorica

p.p. 631

1001 Ljubljana

Šmartinska cesta 55

soj.durs@gov.si

Komisija za preprečevanje korupcije

Mag. Goran Klemenčič

Dunajska cesta 56

1000 Ljubljana

goran.klemencic@kpk-rs.si

V vednost:

Mag. Andrej Vizjak

Minister za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

ZADEVA: VOLONTERSKO PRIPRAVNIŠTVO – NOVODOBNO SUŽENJSTVO
POZIV SINDIKAT MLADI PLUS KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DAVČNI UPRAVI RS
Spoštovani!

31.5. 2012 ste na Komisiji za preprečevanje korupcije objavili razpis za štiri pripravniška mesta za opravljanje volonterskega pripravništva.

4.7. 2012 ste na spletnih straneh Davčne uprave RS objavili novico, da Davčna uprava RS razpisuje 52 volonterskih pripravništev.

V priloženem dokumentu ste besedo »volonterski« tudi zelo natančno razložili, in sicer ste zapisali, da volonterskemu pripravniku NE pripada denarno nadomestilo za opravljeno delo, povračilo stroškov z prevoz, povračilo stroškov malice, regres za letni dopust.

Četudi vam Zakon o javnih uslužbencih morebiti dopušča volontersko pripravništvo, pa smo v Sindikatu Mladi plus prepričani, da je takšen razpis izjemno nepravičen do mladih.

Argumentov za tako postavljeno stališče je kar nekaj.

Prvič)

Evropska socialna listina, katero je podpisala tudi Slovenija, v četrti točki prvega dela jasno zapiše, da imajo vsi delavci pravico do pravičnega plačila, ki njim in njihovim družinam zagotavlja dostojen življenjski standard.

Drugič)

Evropska komisija je 18. 4. 2012 objavila dokument »Okvir za kakovost pripravništev«, v katerem si lahko preberemo, da je eden najbolj zaskrbljujočih vidikov v zvezi s pripravništvom pomanjkanje ustrezne socialne zaščite. In naprej: odsotnost nadomestila ali nizko plačilo ter možnost izkoriščanja so splošni pomisleki zlasti pri pripravništvih na prostem trgu in v programih obveznega strokovnega usposabljanja.

Tretjič)

Evropski mladinski forum je skupaj z ostalimi evropskimi organizacijami, med njimi tudi Evropsko konfederacijo sindikatov nedavno predstavil predlog evropske listine za pripravništva.

V tej listini je tudi jasno zapisana pravica pripravnika, da prejme povračilo stroškov, nastalih med pripravništvom. Celotno listino si lahko preberete na.

Četrtič)

Spoštovana Davčna uprava RS, pri vaši objavi razpisa za 52 volonterskih pripravništev ne gre »samo« za to, da spreminjate mlade ne v poceni, temveč v zastonj delovno silo. Gre tudi za to, da kot državni organi institucionalno sledite logiki, ki se je zadnje čase izjemno razpasla med delodajalci, to je logiki neplačevanja socialnih prispevkov. Kot Davčna uprava RS, pa tudi kot Komisija za preprečevanje korupcije namreč zelo dobro veste, da se je še izterljivi dolg za socialne prispevke v enem letu zvišal za skoraj 90 odstotkov. Pomemben vzrok je nova metodologija izračuna in knjiženja obresti, a ne edini. Sedaj pa kot državni organ (!) dajete javni signal, da je izplačevanje plač in socialnih prispevkov spremenljivka, ki je podrejena »nabiranju izkušenj«. Sramotno.

In kaj sedaj? Kaj boste naredili, spoštovana Komisija za preprečevanje korupcije in Davčna uprava RS?

Dovolite, da vam pomagamo pri odgovoru.

V uradnem listu 60 /2011 si lahko preberete »javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013«.

Cilj javnega razpisa je bil izbrati projekte prijaviteljev, ki bodo izvedli do 150 zapo¬slitev pripravnikov na področju socialnega varstva, skladno z veljavno zakonodajo v socialnem varstvu, in sicer za obdobje tra¬janja pripravništva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva z delodajal¬cem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas.

Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta ter bodo do¬ločeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, in sicer:

– strošek plač pripravnikov oziroma stro¬šek plač (bruto) (to je skupni strošek deloda¬jalcev, in sicer za plačo pripravnikov z vsemi pripadajočimi davki in prispevki, povračilo stroškov za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres – vendar se krije kot skupni strošek delodajalca za pripravnika največ v višini največ 1.500,00 EUR na pripravnika na mesec),

– stroški izobraževanja in usposabljanja, in sicer:

– stroški zunanjega usposabljanja (seminar za mentorje, seminar za pripravni¬ke – vsebine s področja socialnega varstva – izbirne vsebine),

– stroški notranjega usposabljanja (dodatek za mentorstvo).

– strošek na enoto, in sicer:

– strošek seminarja – priprava na strokovni izpit (strošek na enoto A),

– strošek opravljanja strokovnega iz¬pita s področja socialnega varstva (strošek na enoto B),

– stroški zdravniškega pregleda za pripravnike.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa je 12.7. 2012 objavilo dokument o prenovljenih programih aktivne politike zaposlovanja, v katerem je med drugim ponovno omenjen javni razpis za zaposlovanje pripravnikov na področju socialnega varstva. Novi razpis je v pripravi, njegova predvidena objava bo konec julija 2012. Cilj tega javnega razpisa je sofinanciranje 120 zaposlitev pripravnikov (cilj vseh javnih razpisov v okviru tega programa pa je zaposlitev 500 pripravnikov) na področju socialnega varstva, skladno z veljavno zakonodajo v socialnem varstvu, Obdobje in višina financiranja tega programa od 2012 do 2015 je v skupni višini 10 milijonov evrov, vrednost letošnjega razpisa pa je 2,2 milijona evrov.

Naj vas še spomnimo, da je v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov od razpoložljivih 700 milijonov EUR do konca leta 2011 bilo porabljeno 235,2 milijona EUR.

Zato vas, spoštovani Komisija za preprečevanje korupcije ter Davčna uprava RS pozivamo:

Ne spreminjajte mlade v zastonj delovno silo, temveč se raje povežite z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in skupaj pripravite program za financiranje pripravništva preko sredstev Evropskih strukturnih skladov. Tako boste mladim ponudili dostojno priložnost na trgu dela.

Prepričani smo, da boste šli po tej poti. Mladi vam bodo hvaležni. V tem trenutku pač ne morejo biti.

S spoštovanjem,

Sindikat Mladi plus

Kontaktna oseba:

Goran Lukič

E: goran.lukic@sindikat-zsss.si
M: 031 517 201

https://mladiplus.si/
http://twitter.com/mladiplus
http://www.facebook.com/pages/Mladi-plus/226297670764595