Za našo sedanjost in prihodnost gre! (O pripravnikih, številkah, lažeh in ministrici)

Zdi se, da je bilo o pripravništvih, plačanih in ne, v Sloveniji že vse povedano. Sploh ta teden, ko so se na ulice odpravili pripravniki na področju socialnega varstva in opozorili na svoje težave. Odmevnost protesta je bila očitno medijsko tako zelo velika, da se je politika odločila nanj odgovoriti z zavajanjem. Zdaj mladi – odgovarjamo na zavajanja.

Pa pojdimo po vrsti:

SHOD ŠTUDENTOV ZA UREDITEV PRIPRAVNIŠTVA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, 21. 4. 2015

Shod je bil organiziran s strani študentske skupine, ki že od leta 2013 opozarja, da mladi diplomanti ne morejo pristopiti k strokovnemu izpitu, s čimer bi dokončali izobraževanje, saj ni več sredstev za opravljanje pripravništva. Shod so podprle številne druge organizacije, v prvi vrsti pa strokovna javnost, ki se v celoti strinja; Pripravništvo na področju socialnega varstva je nujno, potreba po novih zaposlitvah pa velika!

PROBLEM?

Pripravništvo je na področju socialnega varstva urejeno z zakonom, je za vse diplomante OBVEZNO, za razliko od vseh ostalih področij pa je pomembno tudi dejstvo, da je kakršnokoli volontersko pripravništvo tu prepovedano.

Sredstva za plačana pripravništva se je zagotovilo preko razpisa, leta 2010 (tudi po protestih), in sicer iz evropskih sredstev, ki pa jih je zmanjkalo aprila 2013. Od takrat niso bila zagotovljena nova oz. dodatna sredstva in od takrat po oceni Socialne zbornice ter predstavnikov študentov na pripravništva čaka že 500 pripravnikov.

IZJAVE MINISTRICE ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

1. Razlogi za protest!

Ministrica: “Študentje imajo vso pravico protestirati. Moram pa povedati, da bi ta protest veliko bolje razumela, če bi protestirali šolniki, oni namreč niso imeli plačanih pripravništev, ampak volonterska ….« (vir RTV SLO-MMC)

Pripravništva se pojavljajo na različnih področjih, tudi na področju vzgoje in izobraževanja (pa pravosodja, farmacije, poklicev v kulturi …) in drži, da se je mlade na številnih področjih v preteklosti na veliko izkoriščalo kot zastonjsko delovno silo. Drži tudi, da bi vsi mladi, predvsem volonterski pripravniki upravičeno protestirali, a se za to možnost (še) niso odločili.

So se pa aktivirali mladi socialni delavci in to povsem upravičeno! Socialno varstvo sodi pod pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju – MDDSZEM). Mladi so več kot 2 leti na to isto ministrstvo pošiljali dopise, opozarjali na probleme, prosili za sestanke. Ignorirani so bili od aprila 2013 do novembra 2014, ko jih je ministrica povabila na prvi sestanek. Danes, po natanko 2 letih, se ni zgodilo nič. Pripravništva na področu socialnega varstva so še vedno obvezna, sredstev za njihovo opravljanje pa ni in jih vsaj še do pozne jeseni ne bo.

Mladi so torej povsem legitimno opozorili na svoje težave, pred edino ustanovo, ki bi jim lahko pomagala. Od ministrice bi tako pričakovali manj cinizma in več pripravljenosti prisluhniti ter pomagati. Ker mladi več od tega, da si želijo delati, ne zahtevajo. To ministrici za delo ne bi smelo biti tako nedoumljivo!

2. Priviligiranost študentov?

Ministrica: »Pripravniki v socialnem varstvu so imeli vsa ta leta plačana pripravništva. Vsi. Takoj po šolanju so dobili možnost opravljanja dela v praksi kot plačani pripravniki. Ta privilegij imajo na žalost redki.« ter »Le redki imajo privilegij plačanih pripravništev, kot je vsa leta veljalo za pripravnike v socialnem varstvu.« (vir: STA)

Vsa ta leta? Resnično? Vsa leta do danes? Vsi? Sredstva za plačana pripravništva so bila razdeljena preko razpisa, ki se je zaključil aprila 2013. To pomeni, da sredstva niso bila neomejena in se niso razdeljevala ‘vsa ta leta’, kot trdi ministrica. Pravzaprav – sredstev ni že od leta 2013. Ministrici sporočamo, da se danes že piše leto 2015 in da torej zagotovo NISO VSI takoj po šolanju dobili možnosti opravljanja dela v praksi kot plačani pripravniki.

Še težje razumemo, da ministrica o plačanem delu govori kot o privilegiju! Pravica do dela in do plačila je zapisana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in nesprejemljivo je o njej govoriti kot o privilegiju! Sploh v situaciji, ko pred vrati MDDSZEM stoji 500 mladih, ki si želijo delati, pa jim je to onemogočeno. Aroganca, s katero je ministrica tako nagovorila mlade, je žaljiva in samo potrjuje, da smo mladi v tej državi drugorazredni državljani, od katerih se pričakuje, da smo zadovoljni prav z vsak drobtino, ki nam jo politika nameni.

3. Zmanjševanje številk = zmanjševanje pomena problematike.

Na MDDSZEM so se tudi čudili, kako lahko govorimo o tako veliki številki pripravnikov na čakanju, to je 500, saj je po njihovih ocenah potrebno zagotoviti le 37 pripravniških mest. Toliko je namreč prijavljenih diplomiranih socialnih delavcev na Zavodu RS za zaposlovanje.

Žalostno je, da se mora ravno MDDSZEM pojasnjevati, kaj je razlika med »prijavljenimi na zavodu« ter realno brezposelnimi. Še bolj žalostno je razlagati, da so diplomanti na področju socialnega varstva, ki nimajo opravljenega pripravništva ter posledično strokovnega izpita – nezaposljivi.

S podatkom, da na pripravništvo in strokovni izpit čaka veliko več kot 37 posameznikov, se strinja tudi stroka. Bojan Regvar, generalni sekretar socialne zbornice: »Govorimo o okoli 3000 diplomantih, ki letno diplomirajo na ustreznih fakultetah in bi lahko delali tudi na našem področju. Realna ocena je, da je teh ljudi, ki trenutno iščejo pripravništvo, 500.« (Vir RTV- MMC)

Navajanje takih številk je tako podcenjujoče, zavajajoče in ministrstvo s tem verjetno želi zmanjšati pomen tega problema.

4. Zaradi varčevanja smo pripravljeni zmanjšati strokovnost?

Po besedah ministrice bo treba tudi preveriti, ali je res potrebno, da pripravništvo s področja socialnega varstva traja eno leto, pri čemer se sama nagiba k temu, da bi se skrajšalo. “Treba se je namreč zavedati, da je treba pripravništva zagotoviti v celotnem javnem sektorju, ter da na drugi strani ni sredstev, da bi plačali enoletno pripravništvo vsem,” je dejala. (Vir: STA)

Ali je potrebno pripravništva sploh še obdržati, ukiniti ali le skrajšati, je brez dvoma potrebno premisliti. In se na tem področju povezovati s stroko. Ta je na protestu jasno povedala, da naj se pripravništva ohranijo v obsegu, kot jih poznamo sedaj. Nikakor pa ne more odločitev o tem, ali se bo pripravništva še obdržalo, temeljiti na »varčevalnih ukrepih«.

Ker je potrebno varčevati, lahko znižamo standarde za pridobitev poklica? Na to logiko nikakor ne pristajamo! Na mladih se je privarčevalo že preveč, se nas zadolžilo za vnaprej, za stvari in »investicije«, ki se nikakor ne bodo obrestovale tako, kot se lahko obrestuje posameznik, ki po vseh letih izobraževanja izpolni svoj potencial in začne delati.

5. Kdo je odgovoren za nastalo situacijo?

Časopis Delo je poročal, da ministrica »pravi, da bi mladi o zaposlitvah in pripravniških možnostih morali razmišljati že pred vpisom na fakulteto« ter, da jim je »ministrica namesto rešitev očitala, da so si izbrali neperspektiven« študij (Vir: Delo)

Ponovno se želi breme preložiti na študente, češ, da so si samo krivi, da sedaj nimajo perspektive. Z ministrico se ne strinja stroka; Diplomanti socialnega dela so zaposljivi! Socialnih delavcev v Sloveniji primanjkuje. Na protestu je tako tudi predsednik Sindikata centrov za socialno delo opozoril, da je kadrovski položaj na centrih za socialno delo postal nevzdržen in da zato ne ve, ali bodo centri še uspeli izpolnjevati zakonsko predpisane naloge. »Zato potrebujemo socialne delavce. Potrebujemo pa tudi mlade in njihov zanos«. (Vir: 24.ur)

Precej neodgovorno je krivdo valiti na mlade tudi v kontekstu zakonskih sprememb, ki jih zagotovo niso sprejemali mladi in ki so se zgodile tekom njihovega študija. Ena izmed tistih, ki so na mlade najbolj negativno vplivale, je zagotovo omejitev zaposlovanja v javnem sektorju, ki jo je prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Sprašujemo se, ali bi morali mlad res biti že ob vpisu na fakulteto »bolj odgovorni« in predvideti, da bo država tako slabo upravljala z javnimi financami, da bo potrebno sprejeti tako radikalen zakon?

In ker področje trga dela ravno sodi pod MDDSZEM, moramo vprašati; Kateri so res »perspektivni poklici« in kdo jih tako zelo uspešno napoveduje, da bi morali biti mladi bolj odgovorni pri svoji izbiri? Naj za primer le omenimo, da še ni tako daleč nazaj, ko se je med perspektivna karierna področja uvrščalo – gradbeništvo. Komentar današnje situacije je na tem mestu verjetno odveč.

Mogoče pa se nam vseeno obetajo boljši časi. Znotraj izvedbenega načrta Jamstvo za mlade je namreč tudi ukrep »Napovedovanje bodočih potreb na trgu dela«, za katerega je zadolženo MDDSZEM. Čakamo, da ga omenjeno ministrstvo realizira in z rezultati seznani mlade. Morebiti bodo lažje sprejemali bolj ‘odgovorne’ rešitve in državi ne bodo z raznimi protesti delali sivih las.

NE GRE SAMO ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA

Problematika pripravništev je v Sloveniji aktualna že dlje časa in na različnih področjih. Tako je bil meseca marca na odboru Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide sprejet sklep, ki ‘poziva Vlado RS, da »v roku 3 mesecev pripravi celovito analizo opravljanja pripravništev za diplomante terciarnega izobraževanja, na tistih področjih, ki se izvajajo predvsem v državni upravi oziroma v javnem sektorju, in sicer z vidika možnosti zaposlovanja ter potrebe po opravljanju pripravništev in posebnih strokovnih izpitov, ki naj jo predloži odboru hkrati z operativnim načrtom ureditve zaposlovanja diplomantov na obravnavanih področjih.«

Vlada RS je na svoji 29. redni seji dne 2. 4. 2015 sprejela naslednji sklep: »Vlada RS nalaga vsem ministrstvom in vladnim službam, da vsako na svojem področju, za ministrstvo, organe v sestavi in nosilce javnih pooblastil, pripravi analizo opravljanja pripravništev za osebe, ki so pridobile izobrazbo po višješolskih in visokošolskih študijskih programih, ki jo v 14 dneh od sprejetja tega sklepa posredujejo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.«

Omenjenih 14 dni je seveda že mimo, nihče od nas pa ne ve, kaj (če sploh kaj) je bilo na MDDSZEM posredovano. Še več! Mladinske organizacije smo se želele aktivno pridružiti reševanju problematike in predvsem pripravi podatkov, ki bodo podlaga za rešitve, primerne za vse. V skladu s tem smo čisto vsa ministrstva v Sloveniji zaprosili za sestanek. Večina se na naš poziv sploh ni odzvala, tista, ki so se, do našo pobudo – zavrnila.

Se še kdo sprašuje, zakaj protestiramo?

NAMESTO ZAKLJUČKA

Mladi v tej državi smo naveličani ignorance in praznih obljub. Mladi smo besni, ker se številke in dejstva v tej državi prireja, kot nekomu ustreza. Mladi smo siti situacije, ko se aktualna oblast do nas obnaša arogantno, žaljivo in povsem nespoštljivo. Mladi smo siti, da smo dežurni krivci za vse napake vladajoče elite in dovolj nam je izgovorov, ki vedno omenjajo krizo in varčevanje.

Za našo sedanjost in našo prihodnost gre. In za to se bomo borili. Vedno in povsod! (Tudi pred vašimi vrati!)

Tea Jarc & Sanja Leban Trojar, Sindikat Mladi plus.