Mladi zavedajte se sprememb, ki jih prinaša reforma trga dela!

13. marca 2013 sta bila v Uradnem listu RS objavljena novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o spremembah o in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A). Vse spremembe stopijo v veljavo tridesti dan po objavi v Uradnem listu RS. In kaj prinaša nova zakonodaja za mlade?

Slovenija je bila do sedaj v vrhu EU glede na število mladih, ki so bili zaposleni samo za določen čas, reforma trga dela pa naj bi to vsaj delno reševala.

In katere so tiste spremembe, ki so jih sindikati izpogajali za mlade?

Ukrepi namenjeni spodbujanju zaposlovanja mladih za nedoločen čas:

Pogodbe za določen čas: Obvezna navedba zakonskega razloga, zaradi katerega se sklepa pogodba za določen čas v pogodbi. Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika običajnega zneska.

Pogodbe za nedoločen čas: opravičenost od plačevanja prispevka delodajalca za primer brezposelnosti v prvih dveh letih zaposlitve za nedoločen čas.

Konec veriženja pogodb za določen čas: Do sedaj je bilo prepovedano veriženje pogodb za določen čas za istega delavca na istem delovnem mestu. V novem zakonu je zapisano, da je prepovedano veriženje pogodb na istem delovnem mestu, ki je tudi podrobneje definirano, kar naj bi bolj učinkovito zamejilo zlorabe.

Uvedba kvote za agencijske delavce: Število agencijskih delavcev pri delodajalcu ne sme preseči 25% vseh delavcev.
Ostali ukrepi:
Nadomestilo za brezposelnost tudi za tiste, ki so bili zaposleni najmanj 6 mesecev: Do reforme trga dela je veljalo, da je posameznik upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, če je bil pred tem v zadnjih dveh letih vsaj 9 mesecev zavarovan za primer brezposelnosti (kar pomeni, da je bil 9 mesecev zaposlen). S spremembo ZUTD se je ta doba skrajšala na 6 mesecev. Če si torej bil/a v zadnjih dveh letih 6 mesecev zaposlen/a ti po izteku zaposlitve, 2 meseca pripada prejemanje denarnega nadomestila. To denarno nadomestilo pa znaša 80 % povprečja plače v zadnjih 5 mesecev. Ta določba velja za mlajše od 30 let.

Odpravnine tudi za pogodbe za določen čas: Do sedaj so bili do odpravnine upravičeni le tisti, ki so imeli sklenjene pogodbe za nedoločen čas. Po sprejetju novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pa odpravnino prejme tudi delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas. Iz tega so izvzeti delavci, ki so nadomesčali začasno odsotnega delavca, tistih ki so opravljali sezonsko delo, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike

Ekonomsko odvisni delavci: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) uvaja novo kategorijo ekonomsko odvisnih delavcev. To so samozaposlene osebe, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sami ne zaposlujejo delavcev. Ekonomska odvisnost pri tem pomeni, da oseba najmanj 80 % svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika. Glede na ZDR-1 tudi zanje velja pravno varstvo skozi določbe zakona.

Plačani stroški prevoza in malice za pripravnike:
Do sedaj volonterski pripravniki niso bili upravičeni niti do plačila, niti do povrnitve potnih stroškov in stroškov malice. Z novim zakonom bodo delodajalci vsem pripravnikom dolžni povrniti vsaj stroške malice in potne stroške.