Vlada in ministrstva: Kdaj bo sprejet Nacionalni program za mladino?

Organizacije Mladinski svet Slovenije (MSS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Mreža MaMa in Sindikat Mladi plus so se povezale in zavzele za mlade. 30. 11. 2012 so skupno na vlado in vsa ministrstva naslovile dopis o sprejemu Nacionalnega programa za mladino 2012-2021.

Za:

Vlada RS, Kabinet predsednika Vlade RS

Vsa ministrstva

V vednost:

Urad RS za mladino

Oznaka: 233-12-SD-tj

Ljubljana, 30. november 2012

Zadeva: Sprejem Nacionalnega programa za mladino 2012-2021

Spoštovani,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (Urad RS za mladino) je že septembra letos pripravilo osnutek Nacionalnega programa za mladino 2012-2021 (NPM) in zaključilo javno razpravo oktobra. Ker gre za enega najpomembnejših strateških dokumentov, ki bo opredeljeval razvoj mladinskega sektorja in mladinskih politik do leta 2021 in predvsem prihodnost vseh mladih, spodaj podpisani predstavniki mladih, mladinskih organizacij, organizacij za mlade in zagovorniki njihovih pravic, pozivamo vsa pristojna ministrstva, da v čim krajšem možnem času, ob upoštevanju naših pripomb na NPM, optimalno ovrednotijo predvidene ukrepe iz NPM in temu primerno zagotovijo potrebna finančna sredstva za njihovo implementacijo. Pozivamo vas k h konstruktivnemu sodelovanju in pričakujemo sprejemu NPM na Vladi RS še letos in posredovan Državnemu zboru RS v obravnavo.

Glede na to, da NPM opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju, in vsebuje cilje, finančni načrt s prikazom stroškov in virov, nosilce ukrepov, kazalnike za merjenja učinkov, obdobje in roke uresničevanja programa, vas pozivamo k odgovorom na naslednja vprašanja v zvezi z NPM:

1. Kdaj bo NPM predvidoma sprejet?

2. Kdaj lahko pričakujemo pričetek njegovega izvajanja?

3. Ali je vsebina NPM zajeta v Strategiji razvoja Slovenije 2014-2020?

4. Ali so ukrepi za njegovo izvajanje vključeni med ukrepe, ki se bodo financirali iz strukturnih sredstev Evropske finančne perspektive 2014 – 2020?

Zakonsko določen rok, predviden v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, čl. 32.) za predložitev NPM Državnemu zboru RS je bil že zdavnaj zamujen, tj. konec leta 2011. Predvidevamo pa, da bo prihajalo do še večjih zamud z izvajanjem NPM, saj naj bi na podlagi NPM Vlada RS sprejela tudi izvedbene načrte za posamezna obdobja, ki pa so (predvidevamo) šele v nastajanju.

Prosimo vas, da nam na zastavljena vprašanja odgovorite čim prej na e-naslov tea.jarc@mss.si.

Lep pozdrav.

Mladinski svet Slovenije,

Tea Jarc, predsednica

Mreža MaMa,

Uroš Skrinar, direktor

Sindikat Mladi plus,

Sanja Leban Trojar, predsednica

Študentska organizacija Slovenije,

Mitja Urbanc, predsednik