Razpis za pripravo podkastov v okviru projekta Katalizatorji

Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Sindikat Mladi plus objavlja razpis za pripravo podkastov v okviru projekta Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe (več o projektu v nadaljevanju).

V času trajanja omenjenega projekta bomo na Sindikatu Mladi plus nadaljevali z redno, kontinuirano produkcijo podkastov oziroma internetnih radijskih oddaj. V zadnjih štirih letih smo izdelali že 22 podkastov o sindikalnem organiziranju in mladih, dostojnem delu, aktivnem državljanstvu mladih in o mladinski politiki ipd. Tokrat bomo znotraj podkastov naslovili pereče tematike kot so širše družbene problematike, mladi na trgu dela, pomen civilne družbe pri družbenih spremembah, kritično mišljenje, sistemske reforme in iskanje alternativ na obstoječe stanje. Ciljna publika podkasta bodo mladi iz različnih slovenskih regij, tako da bomo sledili modusu operandi “mladi z mladimi za mlade”. Vsak podkast bo trajal približno 30 minut, delili pa ga bomo preko družbenih omrežij, na platformah za predvajanje podkastov, na spletni strani projekta Katalizatorji, znotraj novičnika projekta in na spletni strani Sindikata Mladi plus.

Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri pripravi skupno desetih podkastov. Izvajalec, ki bo izbran za pripravo podkastov, bo sodeloval pri:

 • načrtovanju podkastov,
 • pripravi idejne zasnove in koncepta podkastov,
 • objavi in promociji podkastov,
 • pripravi scenarija podkastov,
 • snemanju, montaži in postprodukciji podkastov,
 • in ostalem uredniškemu delu vezanem na podkaste.

Časovni načrt podkastov bo določen naknadno med izbranim ponudnikom in projektno ekipo, vsi podkasti pa bodo morali biti izdelani najkasneje do konca trajanja projekta, tj. 15. 9. 2021. Prosimo, da se na povpraševanje prijavijo kandidati/ke, ki so pripravljeni sodelovati pri pripravi vseh 10-ih podkastih in ki bodo v tem času na voljo za vsa usklajevanja s projektno ekipo. Podkasti bodo nastali v sodelovanju z izbranim kandidatom in ožjo ekipo projekta Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe.

Prijavijo naj se kandidati/ke, ki imajo dobro poznavanje naslednjih tem:

 • mladinska politika,
 • aktivno državljanstvo,
 • delovanje sektorja civilne družbe,
 • politični sistem

Prednost bodo imeli kandidati/ke, ki imajo izkušnje z delovanjem v mladinskem sektorju in podajanju vsebin na mladim prijazen način.

Okviren obseg sredstev za pripravo podkastov je 6.000 evrov neto.

Vsebina prijave:

 • prijavni obrazec,
 • izjava o sodelovanju,
 • dosedanje reference s področja:
 • mladinska politika, aktivno državljanstvo, delovanje v sektorju civilne družbe in mladinskega sektorja, poznavanje političnega sistema,
 • priprave besedil, kreiranja vsebin za spletne strani in družbene medije iz tem, ki jih naslavljamo s podkasti
 • in reference s področja ustvarjanja avdio vsebin ali predlog načrta, kako bo zagotovljena priprava avdio vsebin in njihova distribucija,
 • finančna ponudba.

Pozivamo, da se prijavijo kandidati/ke, ki bodo sodelovali pri pripravi vseh podkastov v času trajanja projekta.

Ponudbe bo pregledala komisija, sestavljena iz članov projektne ekipe in Sindikata Mladi plus. Kriteriji izbire so: popolna prijava z vsemi prilogami, predhodne reference in primerna cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse kriterije, poudarek pa bo na predhodnih referencah.

Ponudba naj bo oddana na e-mail naslov: mojca@mladiplus.si

Rok za oddajo ponudbe je sreda, 7. 10. 2020.

Odpiranje ponudb bo izvedeno v četrtek, 8. 10. 2020 v prostorih naročnika. Odpiranje ne bo javno, bo pa o odpiranju prijav voden zapisnik.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni še isti dan, torej v četrtek, 8. 10. 2020.

 • Splošni pogoji

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo oddane v celoti skladno s pogoji, določenimi v tem besedilu. Prijavitelj sam nosi vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo ponujenih ponudb.

 • Sodelovanje z izbranim ponudnikom

Plačilo izbranemu ponudniku bo prek računov, ki jih bo od ponudnika prejel naročnik razpisa. S plačilom računov bo naročnik od izbranega avtorja odkupil vse materialne avtorske pravice.

Prijavitelj se s prijavo na razpis zavezuje k sodelovanju za sodelovanje pri pripravi vseh podkastov, v kolikor bo ponudba izbrana kot zmagovalna. Časovnico izdelave podkastov bosta naročnik in izbrani ponudnik določila skupaj.

 • Dodatne informacije

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na naslovu: mojca@mladiplus.si in/ali neva@mladiplus.si.

OPIS PROJEKTA

Glavni namen projekta Katalizatorji je usposabljanje mladih v okviru mladinskega dela in sicer za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe; to sta projektni vodja in komunikator. Mladinsko delo temelji na vključujočih pristopih, neformalnem izobraževanju, vrstniškem učenju ter principih mladi, z mladimi, za mlade.

V okviru teh usposabljanj bomo v projektu nasloviti tudi problematiko brezposelnosti med mladimi in pomanjkanje dostojnega dela za mlade. Ker se zavedamo, da brezposelnost ne izhaja samo iz zaposljivosti mladih, ampak predvsem iz manka kakovostnih delovnih mest, bomo v sklopu projekta tudi ozaveščali o pomenu mladinskega in civilno-družbenega dela in pozivali odločevalce, da se nameni sredstva za nove zaposlitve v organizacijah civilne družbe in mladinskem sektorju.

Projekt odgovarja na izzive današnjega časa predvsem na področju participacije mladih in vloge mladih v družbi. Na eni strani se mladim očita, da so apatični, na drugi strani pa se ne prepozna njihovega aktivizma in se jih ne vključuje v procese odločanja. Prav tako jim trenutni sistem ne omogoča izražanje kritičnega mišljenja in ukrepanja na področjih, ki so mladim blizu. Mladi, ki si želijo družbenih sprememb, se velikokrat aktivirajo v organizacijah civilne družbe, kjer delujejo kot aktivistke in aktivisti prostovoljci, medtem ko se ne spodbuja zaposlovanja mladih v teh sektorjih. V Sloveniji je nevladni/civilni sektor kadrovsko podhranjen predvsem zato, ker se ne spodbuja zaposlovanja na teh področjih. S kampanjo želimo nasloviti ravno ta problem in pozvati odločevalce k spodbujanju zaposlovanja mladih na teh področjih.

Glavno sporočilo projekta je, da je potrebno mlade, ki so lahko nosilci družbenih sprememb, bolj vključevati v družbo, v mladinsko delo, v organizacije civilne družbe (in s tem tudi v sindikate), jih opolnomočiti ter jim tudi omogočiti dostojno delo in zaposlitev na področjih, kjer lahko mladi prispevajo k doseganju teh družbenih sprememb.

Projekt se bo izvajal v šestih regijah po Sloveniji, traja pa od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021. Projekt razpisno financirata Republika Slovenija prek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

SINDIKAT MLADI PLUS

Organizacija, vključena v projekt, Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih Sindikat Mladi plus, je organizacija, ki je na svojem področju edinstvena, tako po zagovarjanju interesov njihovih deležnikov kot tudi po sami strukturi in aktivnostih.

Poslanstvo Sindikata Mladi plus – Sindikat Mladi plus je nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju, svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in neformalnih aktivnosti.

Vizija Sindikata Mladi plus – Postati organizacija, ki bo na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združevala mlade in v skupnem sodelovanju preko razreševanja njihovih problemov dejavno pripomoči k trajnemu izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih.