Je interventni zakon poskrbel za krivico na področju štipendiranja? Opozarjamo na spremenjene pogoje in zbiramo vaše zgodbe!

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Dodeljene so najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
 • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh,
 • izpolnjujejo tudi druge zahtevane pogoje in
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali

V času epidemije novega koronavirusa je bil sprejet zakon, ki se je dotaknil tudi omenjenega področja, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.

Med epidemijo namreč niso potekala tekmovanja, ki so praviloma predpogoj, da mladi pridobijo potrebne pogoje za Zoisove štipendije. Zakon je razširil možnost, da lahko posameznik oziroma posameznica uveljavlja tudi dosežke iz prejšnjih let (iz 2017/2018 ter 2018/2019), kar smo podprli tudi sindikati, saj smo se zavzeli za to, da bi odgovorni mladim olajšali možnost pridobivanja štipendije in jih ne bi “kaznovali”, ker se letos morda niso mogli izkazati in ustvariti izjemnih dosežkov. Naš splošen poziv je šel v smeri, da je nujno oblikovati ukrepe, ki bodo mladim koristili in jim v teh zapletenih razmerah, ki niso bile niti najmanj enostavne niti za šolajoče se mlade, pomagali z dodatnimi instrumenti. Namen interventnih ukrepov oziroma protikoronskih zakonov je bil namreč prav omiliti posledice epidemije.


Kaj pravi zakon?

7. UKREPI S PODROČJA ŠTIPENDIRANJA, ŠTUDENTSKE PREHRANE, VISOKEGA ŠOLSTVA IN ŠPORTA

7.1. Področje štipendiranja

 1. člen

(uveljavljanje izjemnih dosežkov)

(1) Ne glede na drugi odstavek 24. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja:

 • v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019,
 • v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021,
 • v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavlja znanstveno raziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.

(2) Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.

Več o interventnih ukrepih na področju štipendiranja je mogoče izvedeti tudi tukaj.


Vendar pa problem nastane pri vseh tistih mladih, ki nimajo dosežkov iz prejšnjih let, in so načrtovali, da jih pridobijo letos. Nekateri so se celo že udeležili različnih tekmovanj (ki so bila izvedena pred samo epidemijo) in na njih pridobili tako dobre rezultate, da bi letos lahko zadostili pogojem. Vendar ti mladi omenjenih dosežkov NE SMEJO uveljavljati.

Informacije smo preverjali na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS ter neposredno na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki sta zadolžena za to področje. Obe instituciji sta potrdili, da je bil to (da mladi letos pridobljenih dosežkov ne bodo mogli uveljavljati) tudi namen zakona.

Vsi mladi, ki so načrtovali, da bodo letos pridobili omenjene izjemne dosežke, te možnosti na žalost niso imeli, saj veliko tekmovanj ni bilo izvedenih. Že s tem so prikrajšani, saj enostavno ne bodo imeli možnosti zaprositi za štipendijo (če nimajo izjemnih dosežkov že iz prejšnjih let). S tem se lahko število mladih, ki bodo letos zaprosili za štipendije zmanjša, celotno generacijo nadarjenih, ki nadarjenosti ne bodo mogli dokazati, pa na tak način spregleda.

Po drugi strani so med njimi tudi mladi, ki so se tekmovanj udeležili, poskrbeli za izjemne dosežke, a jih ne bodo mogli izkazati in se zato počutijo opeharjene.

Po besedah ministrstva za delo je to pravično, saj je možnost pridobitve štipendij enakomerno omejena vsem. Na tak način naj ne bi prihajalo do razlik med tistimi, ki so se tekmovanj lahko udeležili, in med onimi, ki se jih niso mogli.

Na prvi pogled je omenjena logika razumljiva, saj nihče ne želi delati razlik med mladimi. Vendar pa je »rešitev« morda vseeno krivična, ne preveč premišljena in ne zajema vseh možnosti, ki bi se jih ministrstvo lahko poslužilo, da bi čim več mladim lahko omogočilo prijavo za pridobitev Zoisove štipendije.

Vseeno bi pristojni lahko razširili krog upravičencev s tem, da bi tudi tistim, ki so pogoje pridobili letos, omogočili, da jih izkažejo ob prijavi. Če pogledamo na koledar tekmovanj za šolsko leto 2019/2020, dobimo vtis, da je bilo izvedenih več tekmovanj kot tistih, ki so bila odpovedana. Tako vsaj ne bi bili prikrajšani tisti, ki so se tekmovanj že udeležili.

Morda se na prvi pogled zdi to nepravično do mladih, ki se tekmovanj niso mogli udeležiti (seveda ne po svoji krivdi, temveč zaradi epidemije novega koronavirusa), vendar pa tako vsaj ne zasledujemo logike, ki pravi, da »naj bodo spremenjeni pogoji nepravični za vse«, ampak bolj načelo, da mora biti prilagajanje novim razmeram pravično vsaj za nekatere, ki bi jim s tem lahko pomagali.

Prav tako bi lahko tekmovanja organizirali naknadno. Glede na to, da so se šole že odprle, da je po vsej Sloveniji v teku matura, ne razumemo, zakaj ni mogoče izvesti tudi tekmovanj. Rok za oddajo vlog za Zoisove štipendije je šele septembra in do takrat bi pristojni lahko naši nove rešitve ali pa tekmovanja izvedli tudi jeseni ter nato štipendijo priznali za nazaj.

Na Sindikatu Mladi plus vseskozi poudarjamo, da je nujno povečati dostop do štipendij. Sredstva za vse štipendije je treba povečati, saj te predstavljajo pomemben mehanizem za dostopnost izobraževanja mladih.

Če je namen protikoronskih zakonov ublažitev posledic epidemije in je bilo za reševanje gospodarstva namenjenih na milijarde evrov, bi lahko država namenila več sredstev tudi za izobraževanje mladih.

Na Sindikatu Mladi plus tako pozivamo ministrstvo za delo, naj pripravi nove ukrepe, ki:

 • bodo pravičnejši do tistih mladih, ki so letos pridobili izjemne dosežke, a jih ne morejo dokazovati ob prijavi za Zoisovo štipendijo,
 • pristojno ministrstvo naj predlaga nove termine tekmovanj, s katerimi bodo vsem mladim omogočili, da pridobijo omenjene izjemne dosežke,
 • pristojno ministrstvo naj poveča sredstva za VSE štipendije in s tem čim širšemu krogu mladih omogoči možnost kakovostnega izobraževanja. Naj bo izobraževanje v Sloveniji res brezplačno,
 • pristojno ministrstvo naj nam poda vse informacije in točne podatke o tem, kakšen delež mladih dobiva različne štipendije, o tem, koliko mladih se je udeležilo tekmovanj, ki so bila izvedena, in koliko mladih se ni moglo udeležiti tekmovanj (ker niso bila izvedena), ter koliko sredstev država namenja za štipendijsko politiko in koliko dodatnih sredstev za štipendijsko politiko je bilo zagotovljeno s protikoronskimi ukrepi.

Mladi, ki ste letos dosegli izjemne dosežke in bi jih želeli uveljaviti pri vlogi za Zoisovo štipendijo, tega torej ne boste mogli! Spremenjeni zakon namreč določa, da se štejejo samo dosežki prejšnjih let. Ali to zadeva tudi tebe?

Si letos načrtoval_a udeležbo na šolskih tekmovanjih in s tem upal_a, da boš pridobil_a Zoisovo štipendijo, pa je bilo tekmovanje odpovedano? Informiraj in aktiviraj se. Javi se nam na info@mladiplus.si