Vladi se j*** za mlade in prekarce!

Razočarani ugotavljamo, da je vladi Janeza Janše ter njegovi koaliciji očitno popolnoma vseeno za mlade in prekarce.

Včeraj so namreč potrdili ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE TER GOSPODARSTVO (ZIUZEOP), s katerim so popolnoma spregledali težak položaj, v katerem so se znašli mladi in prekarci.

Klub več pobudam, dopisom, ki smo jih poslali, predlogom novih členov, ukrepov in določil, so popolnoma spregledali naša opozorila o dveh ranljivih skupinah prebivalstva.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

Samozaposleni so po tem zakonu sicer upravičeni do mesečnega dohodka, vendar so pogoji za pridobivanje postavljeni popolnoma napačno in so zato v nasprotju z realnimi razmerami. Tako je vprašljivo, kdo bo na koncu sploh upravičen do omenjenega dohodka. Samozaposleni morajo namreč izkazati 25-odstotno ali 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s tistimi, ki so jih prejeli februarja 2020.

Vlado smo jasno opozorili, da je dinamika izplačil pri samozaposlenih in prekarcih lahko drugačna kot pri redno zaposlenih, da ni nujno, da dobijo plačilo vsak mesec, saj so ta lahko zelo neredna. Zato bi je navezava samo na februar 2020 nesmiselna, saj lahko z njo zelo zmanjšamo krog upravičencev. Vlada NI UPOŠTEVALA našega predloga, da bi kriterije postavili drugače, in sicer v skladu z realnimi razmerami, s čimer bi bil mesečni dohodek dostopnejši za tiste, ki ga zares potrebujejo (34. in 35. člen).

Odgovorni prav tako NISO RAZŠIRILI KROGA UPRAVIČENCEV za druge ciljne skupine, kot so:

– mladi, ki delajo prek študentskega dela,

– honorarci, ki delajo prek pogodb civilnega prava (avtorske, podjemne pogodbe),

– popoldanski s.p.-ji v sorazmernem deležu.

Vlada je s tem popolnoma prezrla določene skupine delavk in delavcev in jim odžrla pravice, ki bi jih morali imeti. 

Pomoč mladim pri stroških bivanja v študentskih domovih in pri plačevanju študija

Vlado smo pozvali, da v interventni zakon umesti tudi dva dodatna ukrepa, s katerima bi finančno pomagali študentom. Predlagali smo:

  • Študentje in študentke naj bodo za čas epidemije upravičeni do 100-odstotnega opravičila plačevanja stanarine in drugih stroškov v študentskih zavodih.
  • Fakultete, univerze in vlada naj odpišejo dolgove VSEM študentom in študentkam, ki se izobražujejo prek izrednega študija, prav tako pa naj jim do konca študijskega leta ne zaračunavajo stroškov izpitov, zagovorov in drugih obveznosti, ki prinašajo finančno breme.

Tudi to so popolnoma ignorirali.

Vir: Radio Študent

Praktično usposabljanje z delom

Odločevalce smo pozvali, da dijakom, vajencem in študentom zaradi epidemije PREKINEJO praktično usposabljanje z delom in jim to štejejo kot opravljeno ter tako zavarujejo njihovo zdravje.  Z vidika varstva zdravja dijakov in vajencev bi bilo nujno sprejeti tovrstno določilo, s katerim bi preprečili, da bi mladi v času izbruha novega koronavirusa delali in s tem ogrožali svoje zdravje.
Vlada tega predloga ni upoštevala, kar pomeni, da lahko mladi še naprej delajo v nevarnih okoliščinah (46. člen).

Enkratni solidarnostni dodatek

Odgovorni prav tako NISO UPOŠTEVALI našega predloga, da se enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov izplača VSEM študentom, tako REDNIM kot IZREDNIM in VSEM študentom ter študentkam (domačim, tujim in tistim, ki študirajo v tujini)  (58. člen).

Dodatek za študentske/mlade družine

Obenem tudi NISO UPOŠTEVALI našega predloga po vzpostavitvi DODATKA ZA ŠTUDENTSKE/MLADE DRUŽINE. Te niso nikjer opredeljene kot ranljiva skupina, kar pa glede na trenutne okoliščine zagotovo so.

S tem je vlada ponovno pokazala, kako malo ji je mar za mlade in prekarce, kako še vedno deli in razdvaja delavke in delavce ter s tem ustvarja še večjo družbeno neenakost.

Na Sindikatu Mladi plus smo poskušali biti konstruktivni. Poslali smo več predlogov in pobud, nanje pa niti enkrat nismo dobili odgovora. Socialni partnerji nismo bili vključeni v oblikovanje končnega besedila zakona, obenem zaradi samoizolacije in prepovedi združevanja nismo mogli predstaviti naših stališč poslanskim skupinam ali na ulici. Lahko smo samo upali, da bodo odgovorni vsem tem pozivom prisluhnili, kar pa se ni zgodilo.

Vendar nas to ne bo ustavilo. Od vlade pričakujemo jasne odgovore in takojšnje oblikovanje ukrepov, s pomočjo katerih bo mogoče pomagati tudi mladim in prekarcem. Borili se bomo naprej in poskrbeli, da nas bo vlada videla in slišala.

Vas, mlade in prekarce, pa pozivamo, da se nam pridružite pri tem boju! Čas je, da se še močneje povežemo in se skupaj zavzamemo za naše pravice!