“Katalizatorji – Zaposlovanje mladih za družbene spremembe” – Razpis za izdelavo spletne strani projekta in računalniške igrice

Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Sindikat Mladi plus razpisuje zbiranje ponudb za izdelavo spletne strani in računalniške igrice projekta »KATALIZATORJI – ZAPOSLOVANJE MLADIH ZA DRUŽBENE SPREMEMBE (v nadaljevanju: KATALIZATORJI)«. Projekt prek javnega razpisa za krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost 2020 – 2021 financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za Mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran projekta Katalizatorji bo delovala kot informacijsko orodje projekta, na kateri bodo dosegljivi in redno dodajani vsi dokumenti in terenski dogodki v okviru projekta. Prav tako bo na spletni strani enostavna računalniška igrica, namenjena podpori kampanje za večje zaposlovanje mladih v civilno-družbenih organizacijah in mladinskem sektorju.

Opis projekta

Glavni namen projekta Katalizatorji je usposabljanje mladih v okviru mladinskega dela in sicer za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe; to sta projektni vodja in komunikator. Mladinsko delo temelji na vključujočih pristopih, neformalnem izobraževanju, vrstniškem učenju ter principih mladi, z mladimi,  za mlade.

V okviru teh usposabljanj bomo v projektu nasloviti tudi problematiko brezposelnosti med mladimi in pomanjkanje dostojnega dela za mlade. Ker se zavedamo, da brezposelnost ne izhaja samo iz zaposljivosti mladih, ampak predvsem iz manka kakovostnih delovnih mest, bomo v sklopu projekta tudi ozaveščali o pomenu mladinskega in civilno-družbenega dela in pozivali odločevalce, da se nameni sredstva za nove zaposlitve v organizacijah civilne družbe in mladinskem sektorju.

Projekt odgovarja na izzive današnjega časa predvsem na področju participacije mladih in vloge mladih v družbi. Na eni strani se mladim očita, da so apatični, na drugi strani pa se ne prepozna njihovega aktivizma in se jih ne vključuje v procese odločanja. Prav tako jim trenutni sistem ne omogoča izražanje kritičnega mišljenja in ukrepanja na področjih, ki so mladim blizu. Mladi, ki si želijo družbenih sprememb, se velikokrat aktivirajo v organizacijah civilne družbe, kjer delujejo kot aktivistke in aktivisti prostovoljci, medtem ko se ne spodbuja zaposlovanja mladih v teh sektorjih. V Sloveniji je nevladni/civilni sektor kadrovsko podhranjen predvsem zato, ker se ne spodbuja zaposlovanja na teh področjih. S kampanjo želimo nasloviti ravno ta problem in pozvati odločevalce k spodbujanju zaposlovanja mladih na teh področjih.

Glavno sporočilo projekta je, da je potrebno mlade, ki so lahko nosilci družbenih sprememb, bolj vključevati v družbo, v mladinsko delo, v organizacije civilne družbe (in s tem tudi v sindikate), jih opolnomočiti ter jim tudi omogočiti dostojno delo in zaposlitev na področjih, kjer lahko mladi prispevajo k doseganju teh družbenih sprememb.

Projekt se bo izvajal v šestih regijah po Sloveniji, traja pa od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021.

Glavne aktivnosti projekta

Osnovne aktivnosti projekta lahko razdelimo v tri sklope:

 1. Usposabljanja mladih za delo projektnega vodje in komunikatorja, ki bodo potekala v šestih statističnih regijah v Sloveniji. Izvajali jih bodo predstavniki mladinskih centrov in sindikata Mladi Plus. Namen usposabljanj je mlade opremiti z znanji in veščinami potrebnimi za opravljanje dela na delovnih mestih, ki jih organizacije civilne družbe in mladinskega sektorja trenutno najbolj potrebujejo (tj. projektni vodja in komunikator).
 2. Kampanja osveščanja odločevalcev, delodajalcev in splošne javnosti o kadrovskih potrebah v civilno-družbenih organizacijah in mladinskih centrih bo usmerjena v pozivanje k namenjanju dodatnih sredstev za nove zaposlitve v omenjenih sektorjih. Prav tako bo namenjena osveščanju o težavah, s katerimi se mladi soočajo na trgu delovne sile.
 3. Spletna stran bo namenjena tako usposabljanjem kot kampanji osveščanja, prav tako pa bomo v sklopu spletne strani pripravili še računalniško igrico (‘gamefication’), ki bo namenjena podpori kampanje za večje zaposlovanje mladih v civilno-družbenih organizacijah in mladinskem sektorju.

Izbrani ponudnik bo moral oblikovati spletno stran projekta Katalizatorji, ki bo na uporabniku enostaven, pregleden in jasen način ponudila vse relevantne informacije v zvezi s projektom ter računalniško igrico, ki bo del kampanje osveščanja o pomenu zaposlovanja mladih v civilno-družbenih organizacijah. Vsebine na spletni strani se bodo v skladu s tekočimi rezultati projekta ažurno dodajale. Spletna stran bo oblikovana tako, da bo služila kot referenčna točka projekta na spletu.

Predviden termin za delo:

 • februar, marec 2020: oblikovanje in postavitev spletne strani
 • marec, april, maj 2020: izdelava računalniške igrice
 • izbrani ponudnik se zavezuje, da bo po potrebi na voljo tudi v kasnejšem obdobju, v primeru da bo potrebno nadgrajevanje, urejanje in vzdrževanje spletne strani

Izbrani ponudnik bo moral pri pripravi in vzdrževanju spletne strani slediti v nadaljevanju omenjenim pogojem:

 1. TEHNIČNI SKLOP:

Postavitev in oblikovanje spletne strani z dvoletnim zakupom ustreznih spletnih servisov, domene, storitev tehnične pomoči in vzdrževanja.

 • Oblikovanje in postavitev spletne strani;
 • Razvoj in postavitev računalniške igrice, ki bo zasnovana v sodelovanju projektnih partnerjev, grafičnim oblikovalcem in z razvijalci spletne strani. Pri tem se od razvijalcev spletne strani pričakuje tudi vsebinski, kreativni in tehnični prispevek k oblikovanju igrice;
 • Gostovanje na zmogljivem strežniku, lociranem v Sloveniji;
 • Dostop do nadzorne plošče gostovanja (cPanel ali Plesk);
 • Aktivni požarni zid in zaščita pred vdori;
 • Monitoring delovanja spletne strani;
 • Celotno gostovanje upravljalnika spletnih vsebin (v nadaljevanju CMS);
 • Celotno redno posodabljanje in tehnično vzdrževanje programske opreme;
 • Redna izdelava varnostnih kopij;
 • Diskovni prostor do 5GB;
 • SQL baza (v okviru dodeljenega diskovnega prostora);
 • Vključena celoletna tehnična pomoč pri uporabi CMS (do 4 ure mesečno, brez stroškov klicev);
 • Možnost nalaganja avdio-video vsebin (podcastov, videov), tekstovnega gradiva (brošur, priročnikov);
 • Podpiranje izobraževalne računalniške igrice, ki mora biti igrabilna na spletu.
 1. OPERATIVNI DEL:
 • Ponudba naj vsebuje časovni načrt izdelave spletne strani;
 • Uvajanje v delo z aplikacijo (enkratno za testno različico in vsaj enkratno z objavljeno različico na spletu, do 4 osebe);
 • Vključena mora biti tehnična pomoč naročniku z do enodnevnim odzivnim časom.
 1. PREDVIDEN VSEBINSKI IN OBLIKOVNI DEL (obstaja možnost sprememb glede na razvoj projekta in usklajevanje vseh akterjev):
 • Razdelitev menijev

A. »Statični« del:

  1. O projektu
 • Opis projekta/About
 • Ekipa
 • Kontakt
 • Pogosta vprašanja
 1. Pridruži se
  • Poziv
  • Prijavnica
 2. Dogodki
  • Napoved dogodkov s koledarjem
  • Poročila z dogodkov
 3. Gradiva
  • Priročnik za trenerje
  • Gradiva za udeležence
 4. Računalniška igrica
 5. Podcasti
 6. Galerija (foto in video)

B. »Drseči« del:

  1. Koledar (z označenimi dogodki projekta)
  2. Prijavnica za usposabljanja
  3. Aktualne novice
  4. Povezava/podstran do spletne strani Sindikata Mladi Plus
 • Iskalnik vsebine;
 • Logotipi projekta in izjava financerja na dnu strani, povezava do FB strani, Twitter profila, Instagram profila Sindikata Mladi plus;
 • Ločena vsebinski in oblikovni sklop – sistem za vzdrževanje spletnih vsebin naj omogoča oblikovno reciklažo vsebine, brez potrebe po njenem ponovnem vnašanju;
 • Nizek vstopni prag privajanja in učenja uporabe sistema  – možnost nalaganja, spreminjanja in odstranjevanja vsebine s pomočjo CMS sistema (željeni sistem WordPress, lahko tudi Joomla);
 • Podpora uporabnikom z različnimi pravicami dostopa in možnostmi urejanja spletnih vsebin. Podpora mora vsebovati možnost vključevanja do 4 različnih uporabnikov (administratorjev in promotorjev);
 • Enostavni in pregledni navigacijski elementi:
 • omogočajo dodajanje poljubnega števila (pod)kategorij – do dveh nivojev globine
 • dolžina menijskih vnosov je lahko poljubna
 • meni naj se prilagaja mobilnim napravam;
 • Možnost predogleda pripravljenih vsebin pred dokončno objavo na spletu;
 • Sledenje različicam objavljenih vsebin z možnostjo preklica starih različic, vodenje statistike vnosa vsebin promotorjev z možnostjo izvoza le teh;
 • Možnost vpisovanja in spreminjanja besedila preko WYSIWYG urejevalnika brez potrebe poznavanja HTML kode, možnost vstavljanja različnih avdio in video vsebin, dokumentov v različnih formatih (PDF, MS Word, Excel, PowerPoint, …); dodajanje različnih logotipov;
 • Iskalnik vsebin po spletni strani;
 • Možnost priprave poljubnih spletnih anketnih obrazcev;
 • Možnost izvoza podatkov iz baze v takšni obliki, da jih je mogoče uvoziti v Microsoftove Office programe; prilagajanje spletne strani resoluciji zaslona (responsive design);
 • Možnost dodajanja logotipov podpornikov in povezovanje do ustreznih matičnih spletnih strani;
 • Možnost pregleda statistike obiskov in števec obiskov z letnimi analizami obiska.

Oblikovni sklop:

Ponudba naj vsebuje zahtevno oblikovanje spletnih strani, ki upošteva vse postavke oblikovno – vsebinskega sklopa. Ponudba naj prav tako vključuje predlog oblikovanja računalniške igrice.

Celostna grafična podoba:

Celostna grafična podoba za projekt je v postopku oblikovanja in bo izbranemu ponudniku posredovana naknadno.

 1. VSEBINA PRIJAVE IN DRUGI POGOJI:
 • Spoštovanje rokov izdelave:

Predaja spletne strani projekta Katalizatorji v uporabo najkasneje 15. 3. 2020.

 • Ponudba naj vsebuje: časovni načrt izdelave spletne strani, uvajanje v delo z aplikacijo (enkratno za testno različico in vsaj enkratno z objavljeno različico na spletu, do 4 osebe); vključena mora biti tehnična pomoč naročniku z do enodnevnim odzivnim časom;

Pri pripravi časovnega načrta naj izvajalec upošteva, da mora biti osnovna spletna stran končana najkasneje do 15. marca.
Del spletne strani, ki bo namenjen igrici, se bo razvijal od marca naprej, pri čemer bo podrobnejša časovnica oblikovana skupaj.

 • Ponudnik naj navede najmanj tri reference v obliki spletnih povezav;
 • Ponudnik naj pošlje finančno ponudbo za izdelavo spletne strani in računalniške
  igrice;
 • Zaželena postavitev dokumentacije strani za preizkus sistema, skupaj s kratkimi navodili za uporabo;
 • Izpolnjen prijavni obrazec (ki je priloga tega dokumenta) ter izjavo o sodelovanju s Sindikatom Mladi plus pri izdelavi spletne strani projekta KATALIZATORJI, v primeru izbora avtorja (ki je priloga tega dokumenta).

Okviren obseg sredstev za postavitev in administriranje spletne strani  ter računalniške igrice je 6.800 evrov bruto.

Vsako ponudbo bo pregledala petčlanska komisija, sestavljena iz članov ožje ekipe projekta in Sindikata Mladi plus. Kriteriji izbire so: popolna ponudba z vsemi prilogami, predhodne reference, možnost predaje spletne strani projekta v uporabo do 15. 2. 2020, sposobnost izdelave spletne strani »na ključ« (programska oprema + oblikovanje + vzdrževanje), atraktivnost računalniške igrice. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse kriterije in bo hkrati pripravil najbolj optimalno ponudbo.

Ponudba oddate na e-mail naslov: info@mladiplus.si, zadeva: PRIJAVA NA RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZDELAVO SPLETNE STRANI IN RAČUNALNIŠKE IGRICE PROJEKTA KATALIZATORJI

Rok za oddajo ponudbe je sreda, 26. 2. 2020. Za dan oddaje se šteje dan poslane ponudbe na e-mail naslov Sindikata Mladi plus.

 1. SODELOVANJE Z IZBRANIM PONUDNIKOM

Plačilo izbranemu ponudniku bo preko računa, ki ga bo od ponudnika prejel naročnik razpisa.

Sodelovanje bo z izbranim ponudnikom potekalo od obvestila o izboru do konca projekta, to je 30. 9. 2021.

Prijavitelj se s prijavo na razpis zavezuje k sodelovanju, v kolikor bo ponudba izbrana kot zmagovalna.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne   informacije   in   pojasnila   v   zvezi   z   razpisom lahko   dobite   na   naslovu: mojca@mladiplus.si