“Katalizatorji – Zaposlovanje mladih za družbene spremembe” – Razpis za zbiranje ponudb za izdelavo celostne grafične podobe projekta

Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Sindikat Mladi plus razpisuje zbiranje ponudb za izdelavo celostne grafične podobe projekta “Katalizatorji – Zaposlovanje mladih za družbene spremembe (v nadaljevanju: Katalizatorji)”. Projekt prek javnega razpisa za krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost 2020 – 2021 financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za Mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

S celostno grafično podobo projekta želimo vizualno približati projekt mladim med 15. in 29. letom starosti, ki so ciljna skupina projekta ter pritegniti pozornost delodajalcev, odločevalcev in širše javnosti.

Opis projekta

Glavni namen projekta Katalizatorji je usposabljanje mladih v okviru mladinskega dela in sicer za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe; to sta projektni vodja in komunikator. Mladinsko delo temelji na vključujočih pristopih, neformalnem izobraževanju, vrstniškem učenju ter principih mladi, z mladimi,  za mlade.

V okviru teh usposabljanj bomo v projektu nasloviti tudi problematiko brezposelnosti med mladimi in pomanjkanje dostojnega dela za mlade. Ker se zavedamo, da brezposelnost ne izhaja samo iz zaposljivosti mladih, ampak predvsem iz manka kakovostnih delovnih mest, bomo v sklopu projekta tudi ozaveščali o pomenu mladinskega in civilno-družbenega dela in pozivali odločevalce, da se nameni sredstva za nove zaposlitve v organizacijah civilne družbe in mladinskem sektorju.

Projekt odgovarja na izzive današnjega časa predvsem na področju participacije mladih in vloge mladih v družbi. Na eni strani se mladim očita, da so apatični, na drugi strani pa se ne prepozna njihovega aktivizma in se jih ne vključuje v procese odločanja. Prav tako jim trenutni sistem ne omogoča izražanje kritičnega mišljenja in ukrepanja na področjih, ki so mladim blizu. Mladi, ki si želijo družbenih sprememb, se velikokrat aktivirajo v organizacijah civilne družbe, kjer delujejo kot aktivistke in aktivisti prostovoljci, medtem ko se ne spodbuja zaposlovanja mladih v teh sektorjih. V Sloveniji je nevladni/civilni sektor kadrovsko podhranjen predvsem zato, ker se ne spodbuja zaposlovanja na teh področjih. S kampanjo želimo nasloviti ravno ta problem in pozvati odločevalce k spodbujanju zaposlovanja mladih na teh področjih.

Glavno sporočilo projekta je, da je potrebno mlade, ki so lahko nosilci družbenih sprememb, bolj vključevati v družbo, v mladinsko delo, v organizacije civilne družbe (in s tem tudi v sindikate), jih opolnomočiti ter jim tudi omogočiti dostojno delo in zaposlitev na področjih, kjer lahko mladi prispevajo k doseganju teh družbenih sprememb.

Projekt se bo izvajal v šestih regijah po Sloveniji, traja pa od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021.

Glavne aktivnosti projekta

Osnovne aktivnosti projekta lahko razdelimo v tri sklope:

 1. Usposabljanja mladih za delo projektnega vodje in komunikatorja, ki bodo potekala v šestih statističnih regijah v Sloveniji. Izvajali jih bodo predstavniki mladinskih centrov in Sindikata Mladi Plus. Namen usposabljanj je mlade opremiti z znanji in veščinami potrebnimi za opravljanje dela na delovnih mestih, ki jih organizacije civilne družbe in mladinskega sektorja trenutno najbolj potrebujejo (tj. projektni vodja in komunikator).
 2. Kampanja osveščanja odločevalcev, delodajalcev in splošne javnosti o kadrovskih potrebah v civilno-družbenih organizacijah in mladinskih centrih bo usmerjena v pozivanje k namenjanju dodatnih sredstev za nove zaposlitve v omenjenih sektorjih. Prav tako bo namenjena osveščanju o težavah, s katerimi se mladi soočajo na trgu delovne sile.
 3. Spletna stran bo namenjena tako usposabljanjem kot kampanji osveščanja, prav tako pa bomo v sklopu spletne strani pripravili še računalniško igrico (‘gamefication’), ki bo namenjena privabljanju mladih na usposabljanja in hkrati osveščanju javnosti o aktualni problematiki trga delovne sile.

Izbrani ponudnik bo moral oblikovati celostno grafično podobo projekta Katalizatorji, ki bo pritegnila mlade, delodajalce in širšo javnost.

Ključne besede in besedne zveze, ki se lahko v različnih variacijah uporabijo za slogan certifikata:

 • aktivno državljanstvo, mladinsko delo
 • participacija mladih
 • dostojno delo
 • zaposlovanje mladih za družbene spremembe
 • mladi
 • mladi na trgu dela
 • mladi brezposelni
 • prekarno delo

Ključne usmeritve za izdelavo CGP:

Naša organizacija je aktivistična, provokativna, mladinska organizacija, kar poskušamo odražati tudi v naših vizualnih podobah.

Želimo, da se CGP povezuje z že izdelanim logotipom Sindikata Mladi plus in drugimi grafičnimi produkti ter se barvno povezuje z že obstoječimi materiali.

Predlagane osnovne barve so: rdeča, črna, bela, siva, pri čemer smo odprti tudi za dodatne predloge.

Več informacij o naši organizaciji in izvedenih projektih lahko najdete na: www.mladiplus.si, ter pod zavihkom gradiva.

Izbrani ponudnik bo za naročnika izdelal naslednje elemente CGP in zanj opravil naslednje storitve oblikovanja:

 • oblikovanje logotipa in slogana projekta;
 • oblikovanje priročnika in gradiv za usposabljanja;
 • oblikovanje plakatov in letakov za promocijo usposabljanj;
 • oblikovno rešitev za promocijski material (mape, kuliji, USB ključki, kemični svinčniki, platnene vreče, značke, pisalni bloki).

Predviden termin za delo:

 • februar, marec 2020: izdelava CGP
 • marec, april, maj 2020: aplikacija CGP na promocijske materiale
 • marec, april, maj 2020: oblikovanje priročnika in gradiv za usposabljanje
 • maj – oktober 2020: aplikacija CGP na materiale vezane na kampanjo
 • izbrani ponudnik se zavezuje, da bo po potrebi na voljo tudi v kasnejšem obdobju, v primeru da bo potrebno CGP aplicirati tudi na druge produkte (npr. ponatis materialov, aplikacija na nove produkte ipd.)

VSEBINA PRIJAVE IN DRUGI POGOJI:

Spoštovanje rokov izdelave:

Celostna grafična podoba projekta Katalizatorji bo končana najkasneje do 11. 3. 2020.

Ponudba naj vsebuje:

 • izpolnjen prijavni obrazec,
 • izpolnjeno izjavo o avtorstvu,
 • izpolnjeno izjavo o sodelovanju s Sindikatom Mladi plus v primeru izbora,
 • vse elemente ponudbe,
 • ponudba v tiskani obliki: vsi elementi so natisnjeni, vsak na svojem listu papirja in desno zgoraj opremljeni s šifro (ki jo izbere prijavitelj sam) in naslovom; ali ponudba v elektronski obliki: vsak element je shranjen v svoji datoteki, na način: šifra_element (npr.: KATALIZATORJI_LOGOTIP); dokument je prav tako desno zgoraj opremljen s šifro (ki jo izbere prijavitelj sam) in naslovom.
 • Rešitve CGP: okvirni predlog logotipa in slogana projekta KATALIZATORJI (znak in napis slogana); izbor tipografije; izbor barvnega spektra; opis idejne rešitve; predlog aplikacije CGP, tri primere promocijskega materiala (plakat, brošura, dopisni list). Ponudba je lahko poslana v tiskani obliki ali/in na elektronskem mediju (CD, USB). Rešitev v elektronski različici naj bo oddana v .pdf formatu.
 • Ponudnik naj navede najmanj tri reference.
 • Okviren obseg sredstev za oblikovanje celostne grafične podobe projekta Katalizatorji je 2500 eur bruto. Ponudbe, ki bodo cenovno preveč odstopale od navedenega okvirnega obsega sredstev bomo izločili.Vsako ponudbo bo pregledala komisija, sestavljena iz članov ožje ekipe projekta Katalizatorji in Sindikata Mladi plus. Kriteriji izbire so: popolna ponudba z vsemi prilogami, predhodne reference, možnost oblikovanja celostne grafične podobe do 11. 3. 2020, kreativnost in inovativnost prijavljene celostne grafične podobe. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse kriterije.Ponudba oddate na e-mail naslov: info@mladiplus.si, zadeva: PRIJAVA NA RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZDELAVO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PROJEKTA KATALIZATORJIRok za oddajo ponudbe je 26. 2. 2020.

  SODELOVANJE Z IZBRANIM PONUDNIKOM

  Plačilo izbranemu ponudniku bo preko računa, ki ga bo od ponudnika prejel naročnik razpisa.

  Prijavitelj se s prijavo na razpis zavezuje k sodelovanju, v kolikor bo ponudba izbrana kot zmagovalna.

  DODATNE INFORMACIJE

  Dodatne   informacije   in   pojasnila   v   zvezi   z   razpisom lahko   dobite   na   naslovu: mojca@mladiplus.si