Sindikat Mladi plus svetuje: Kako in kam naprej ob izgubi študentskega statusa?

Če si tudi ti med tistimi, ki so s prvim oktobrom izgubili študentski status, potem je tale prispevek zate. Z njim želimo predstaviti obveznosti in pravice, ki jih mladi brezposelni dobijo s prijavo na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ).

Zakaj naj se prijavim na ZRSZ?

Ob izgubi študentskega statusa prijava na zavod za zaposlovanje ni obvezna. V evidenco brezposelnih se prijaviš, če želiš koristiti pravice in ugodnosti, ki ti pripadajo kot brezposelni osebi. S prijavo pridobiš pravico do vključitve v enega od programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih zavod vodi, omogoča pa ti tudi pridobitev različnih socialnih transferjev. Na podlagi prijave lahko na pristojnem Centru za socialno delo (CSD) vložiš vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: gre za pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, za pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in denarno socialno pomoč.

Kako se prijavim?

Pri Zavodu za zaposlovanje se lahko prijaviš prek: elektronske prijave; osebno na uradu za delo, ki si ga sam izbereš; po pošti, in sicer pošlješ na urad za delo, pri katerem se želiš prijaviti, izpolnjen obrazec Prijava v evidenco brezposelnih oseb; po pooblaščencu oziroma osebi, ki jo pooblastiš za določena dejanja ali postopke.
V evidenco brezposelnih te na ZRSZ uvrstijo, če si zmožen_a za delo, aktivno iščeš zaposlitev in si jo pripravljen_a sprejeti ter:

 • Nisi v delovnem razmerju;
 • nisi samozaposlen_a;
 • nisi družbenik ter hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
 • nisi ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
 • nisi pokojninsko in invalidsko zavarovan_a kot kmet;
 • nisi upokojenec;
 • nimaš statusa dijaka, vajenca ali študenta;
 • nimaš statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

V evidenco brezposelnih ter uvrstijo tudi, če:

 • se izobražuješ ob delu, na podlagi katerega si bil_a vključen_a v zavarovanje za brezposelnost, in se prijaviš na zavodu za zaposlovanje zaradi uveljavitve pravice do denarnega nadomestila ter boš ob nadaljevanju izobraževanja aktivno iskal_a zaposlitev;
 • če imate status udeleženca izobraževanja odraslih in ne izpolnjujete pogojev za pridobitev denarnega nadomestila, vendar ste starejši od 26 let.

Pravice brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ

Za pridobitev pravic iz naslova brezposelnosti je obvezna prijava v evidenco brezposelnih pri zavodu za zaposlovanje. Z vpisom v evidenco posameznik oziroma posameznica poleg pravic prevzame tudi obveznost aktivnega iskanja zaposlitve. Pravice in obveznosti brezposelnih oseb sicer določa zakon o urejanju trga dela. ZRSZ brezposelnim osebam, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, zagotavlja pomoč pri iskanju zaposlitve in možnost vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposljivosti. Posebne pravice, ki jih brezposelne osebe lahko koristijo samo, če so prijavljene na zavod za zaposlovanje pa so denarno nadomestilo za brezposelnost, denarna socialna pomoč in izredna denarna socialna pomoč.

 • Denarno nadomestilo za brezposelnost

Ureja ga pristojna izpostava zavoda za zaposlovanje. Gre za mesečni znesek v obsegu med 80 in 50 odstotki plače, ki jo je zaposleni prejemal v času svoje zaposlitve. V obdobju ko oseba koristi pravico do nadomestila za brezposelnost, ima plačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter plačano osnovno zdravstveno zavarovanje.

Obdobje prejemanja denarnega nadomestila je odvisno od dolžine zavarovalne dobe. Izpostavljamo dva primera, ki sta relevantna za mlade brezposelne: 2 meseca prejemanja nadomestila veljata za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih, ali 3 meseci prejemanja nadomestila za zavarovalno dobo v trajanju od najmanj devet (s 1. 1. 2020 od najmanj deset, op. ur.) mesecev do 5 let.

Pridobite ga tako, da pri ZRSZ vložite zahtevek (izpolnite ga na prvem srečanju s svetovalcem) in mu predložite pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma drugo listino, iz katere je razviden razlog za prenehanje delovnega razmerja.

 •     Denarna socialna pomoč

Brezposelni, ki so prijavljeni na ZRSZ, lahko na pristojnem centru za socialno delo zaprosijo tudi za denarno socialno pomoč. Ta je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavijo jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Dodeljena je za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in za odreditev višino denarne socialne pomoči.

Pridobite jo lahko, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:

 • državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,

hkrati pa nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, si ne morete zagotoviti preživetja sami z delom, s pravicami iz dela ali z zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili.

Višina denarne socialne pomoči je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni …).

Med upravičenostjo do denarne socialne pomoči je posameznik dolžan centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do omenjene pravice, na njeno višino ali obdobje prejemanja, in sicer v osmih dneh od dne, ko je nastala določena sprememba ali pa je zanjo izvedel.

 •     Izredna denarna socialna pomoč

Namenjena je kritju izrednih stroškov, ki so povezani s preživljanjem in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi za primere, ko se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti.

Dodelijo jo v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od treh do šestih mesecev.

Samska delovno neaktivna oseba lahko na leto prejme največ 2.010,9 evra. Po prejetju izredne socialne pomoči je dolžna predložiti dokazilo o namenski porabi.

Če prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, na podlagi katerega ji je bila dodeljena, mora ostanek sredstev vrniti v roku 15 dni po porabi sredstev, drugače se šteje da namenska poraba ni bila ustrezno dokazana.

Sredstva izredne socialne pomoči so namenjena na primer nakupu drv ali kurilnega olja; za odpravljanje težav po ujmi, poplavi ali potresu; za plačilo poračuna elektrike; nakup pralnega stroja ipd.

Sredstev ni mogoče pridobiti za poplačilo dolgov.

Dolžnosti brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ

Vsaka brezposelna oseba po prijavi v evidenco s podpisom zaposlitvenega načrta prevzame določene obveznosti, povezane z aktivnim iskanjem zaposlitve.

Za iskalca zaposlitve velja redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje. Ustrezno se mora odzivati na vabila in napotnice zavoda ter drugih izvajalcev ukrepov. Na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov se mora udeleževati zaposlitvenih razgovorov. V petnajstih dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti, določene v zaposlitvenem načrtu, se mora iskalec zaposlitve, če ni prejel vabila na naslednji svetovalni razgovor, sam javiti na ZRSZ. Zavodu za zaposlovanje mora poročati tudi o uresničevanje vseh drugih aktivnosti, dogovorjenih v zaposlitvenem načrtu. Prav tako se vključuje v ukrepe na trgu dela zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti in sprejema ustrezne ali primerne zaposlitve, obenem pa si na razgovoru za zaposlitev prizadeva za pridobitev zaposlitve.
Vsi podatki, ki jih iskalec zaposlitve poda ZRSZ, morajo biti resnični. Vse morebitne spremembe pa mora sporočiti najpozneje v treh dneh od nastanka. Iskalec zaposlitve se lahko predhodno dogovori z osebnim svetovalcem o oprostitvi obveznosti iskanja zaposlitve in kadar predhodni dogovor ni mogoč zavod o odsotnosti/opustitvi obveznosti ter razlogih za to obvesti  v roku osmih dni.

 •   Zaposlitveni načrt iskalca zaposlitve

Obveznost vseh prijavljenih na ZRSZ je tudi uresničevanje zaposlitvenega načrta.

Ta je izdelan z namenom in ciljem izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. V njem iskalec zaposlitve in osebni svetovalec skupaj opredelita zaposlitvene cilje in začrtata potrebne aktivnosti za njegovo čimprejšnjo zaposlitev.

Ob podpisu zaposlitvenega načrta se zavod za zaposlovanje zaveže, da bo osebni svetovalec spremljal posameznega iskalca zaposlitve, da bo skrbel za izvajanje dogovorov v zaposlitvenem načrtu, zlasti aktivnosti iskalcev zaposlitve, da bo pravočasno posredoval informacije o prostih delovnih mestih in drugih možnostih zaposlitve ter posredoval zaposlitev in izvedel postopke za vključitev v načrtovane ukrepe na trgu dela. Brezposelna oseba pa se zaveže, da bo v dogovorjenih rokih izpolnjevala vse aktivnosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega načrta ter bo sproti in pravočasno obveščala osebnega svetovalca o spremembah, ki otežujejo ali preprečujejo izpolnitev dogovorov iz zaposlitvenega načrta.

Izpis iz evidence brezposelnih oseb

Vpis v evidenci brezposelnih avtomatično poteče s prvim dnem zaposlitve, in sicer ko delodajalec posameznika prijavi v evidenco zaposlenih oseb. Pri tem mu izroči potrdilo o obveznem vpisu v register zaposlenih oseb, za katere se plačujejo pokojninski in zdravstveni prispevki. Vseeno je spremembo treba sporočiti pristojnemu ZRSZ v roku treh dni. Oseba se lahko iz seznama brezposelnih oseb odjavi tudi sama, in sicer ko ne želi biti več prijavljena v evidenci, ko je pridobila status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih mlajšega od 26 let, ko se namerava zaposliti v tujini, ko želi uveljavljati status družinskega pomočnika ali ko se bo preselila v tujino.

Še nisi naš član ali članica?

Ponujamo pet razlogov, zakaj se nam velja pridružiti.

Včlani se!