Za solidarnost, pravičnost, enakost! – Manifest Sindikata Mladi plus

Sindikat smo ljudje: njegovi člani in članice in drugi, ki jih druži ideja medsebojne pomoči, podpore in solidarnosti. Poslanstvo Sindikata Mladi plus pa je združevanje mladih brezposelnih, študentov, dijakov in mladih prekarnih delavcev v boju za dostojno delo in dostojno, spodobno življenje. S svojim delovanjem spodbujamo sistemsko ureditev celovitega položaja mladih ter se na državni ravni aktivno pogajamo pri reševanju problemov in opozarjamo na sproti nastajajoče težave, ki jih je še treba nasloviti. Trudimo se postati organizacija, ki bo na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združevala mlade in z reševanjem njihovih problemov dejavno pripomogla k trajnemu izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih nasploh.

Pripravništva:

Na Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za to, da so volonterska pripravništva tudi uradno prepovedana na vseh področjih in da je pri izvajanju pripravništva pripravniku nujno treba zagotoviti ustrezno izobraževanje ob delu, skupaj s podporo mentorja, ter da morajo mladi v času pripravništva opravljati delo v skladu s svojo izobrazbo.

Poudarjamo pa tudi, da mora sočasno z ukinitvijo volonterskih pripravništev v veljavo stopiti tudi ustrezen sistem, s katerim bo mogoče dolgoročno zagotavljati sredstva za plačana pripravništva. Glavni problem na omenjenem področju namreč predstavlja dejstvo, da ni zagotovljenih dovolj pripravniških mest, kaj šele sredstev za plačana pripravništva. Ker pa so na več področjih pripravništva obvezna, to v naslednjem koraku pomeni, da mladi, ki so uspešno zaključili izobraževalni proces, ne morejo opravljati poklica, za katerega so se izobrazili in tako vstopiti na trg dela. Na Sindikatu Mladi plus se torej zavzemamo za:

 • Plačana pripravništva,
 • dovolj pripravniških mest,
 • kakovostna pripravništva.

Vajeništvo

Na podlagi praks iz tujine je jasno, da vajeništvo mladim lahko olajša prehod iz izobraževanja na trg dela, saj mladi pridobivajo praktične izkušnje ter se srečajo z delovnim procesom, kar jim koristi tudi po koncu izobraževanja, ob prehodu na trg dela. Na Sindikatu Mladi plus smo nasprotovali sprejetju Zakona o vajeništvu (ZVaj), saj sistem vajeništva ne sme postati sredstvo za nadomeščanje redno zaposlenih, vajence pa imeti za poceni delovno silo, kar povzroča samo nadaljnjo prekarizacijo. Na Sindikatu Mladi plus smo pripravo in sprejem zakona spremljali dlje časa in tudi večkrat opozorili na njegove pomanjkljivosti. Zavzemamo pa se za:

 • Kakovostno vajeništvo,
 • dostojno opravljanje vajeništva in
 • zagotovitev primerne vajeniške nagrade.

Štipendije:

Na Sindikatu Mladi plus zahtevamo povečanje obsega štipendij in zvišanje zneskov obstoječih štipendij. Prav tako se zavzemamo za štipendije za vse – tako za študente kot dijake, saj smo mnenja, da bi dovolj visoke štipendije imele pozitiven učinek na finančno stabilnost mladih, posredno pa bi se s tem v določeni meri zmanjšale različne kršitve in zlorabe pri študentskem delu. Sindikat Mladi plus se zavzema za:

 • Zvišanje štipendij in
 • štipendije za vse dijake in študente.

Študentsko delo

Zahtevamo, da se k urejanju in reguliranju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov pristopi celostno in premišljeno. Zavzemamo se za boljši položaj študentov in dijakov ter poudarjamo, da je nadomeščanje rednih delovnih mest s študentskim delom izjemno problematično, saj je na tak način oteženo zaposlovanje mladih, ki se jih istočasno sili v (fiktivno) podaljševanje študentskega statusa za potrebe opravljanja dela. Vztrajamo pri tem, da mora biti študentsko delo v uporabi zgolj kot občasno in začasno delo dijakov in študentov, obenem pa je študentom in študentkam nujno treba zagotoviti štipendije za nemoten študij, ne glede na njihov socialni status. Na Sindikatu Mladi plus predlagamo, da poteka regulacija študentskega dela v smeri strožjega in konsistentnega uveljavljanja predpisov o ugotavljanju elementov delovnega razmerja, po katerih mora delodajalec, kadar so ti prisotni, osebo redno zaposliti. Izpostavljamo, da se na Sindikatu Mladi plus:

 • Zavzemamo za boljši položaj študentov in dijakov,
 • podpiramo študentsko delo kot način pridobivanja delovnih izkušenj,
 • menimo, da je nadomeščanje rednih delovnih mest s študentskim delom izjemno problematično, zato je treba izvajati ostrejši nadzor,
 • menimo, da je pri študentskem delu potrebno konsistentno uveljavljanje predpisov o ugotavljanju elementov delovnega razmerja.

Jamstvo za mlade

Podpiramo izvajanje sheme Jamstvo za mlade, saj gre lahko za dober način zniževanja brezposelnosti mladih, vendar pod določenimi pogoji. Pomisleki obstajajo predvsem glede implementacije omenjene sheme. Menimo namreč, da imamo trenutno preveč kratkoročnih ukrepov, ki prekarnost le povečujejo, namesto, da bi spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest in s tem dolgoročnih, varnih in stabilnih zaposlitev. Sindikat Mladi plus si tako prizadeva:

 • Za zagotovitev več dolgoročnih ukrepov,
 • za ukrepe, ki ustvarjajo nova delovna mesta in
 • za ustvarjanje varnih in stabilnih zaposlitev za mlade.

Trg dela:

Na Sindikatu Mladi plus zahtevamo zaposlovanje za polni delovni čas in za nedoločen čas, saj edino taka zaposlitev delavcu in delavki res omogoča manj stresno življenje, varno načrtovanje prihodnosti, zadovoljstvo na delovnem mestu in s tem tudi dvig kakovost delovnega procesa pri delodajalcu.

Mlade, ki so ob vstopu na trg dela ena najbolj ogroženih skupin, so še posebaj izpostavljeni prekarnim oblikam dela (podjemna in avtorska pogodba, delo “na črno”, prisilno odpiranje s.p.-ja ipd.), raziskave pa kažejo, da je pri osebah, ki delajo v negotovih oblikah zaposlitve, večja verjetnost, da se take oblike zaposlitve verižijo oziroma da jih opravljajo večkrat zaporedoma. Tako tudi težje dobijo varno zaposlitev. Prav tako pa so raziskave pokazale, da so take zaposlitve za delavca precej bolj stresne. Z našim delovanjem na omenjenem področju izvajamo tako preventivne ukrepe kot pomoč tistim, ki so že v negotovih oblikah zaposlitve.

Zato poudarjamo, da je dostojno delo tista oblika zaposlitve, ki delavcu ne omogoča samo preživetja, ampak tudi dostojno življenje. Pod to spada varnost zaposlitve, redno in dostojno plačilo (minimalna plača mora biti absolutna plačna meja, s katero je še mogoče zagotoviti dostojno življenje), socialno varnost, upoštevanje pravic delavca na delovnem mestu in spodbujanje socialnega dialoga (npr. vključevanje v sindikate). Posebej izpostavljamo zahteve za:

 • Zaposlitve za nedoločen čas,
 • dostojno delo,
 • dostojno življenje.

Inšpektorat RS za delo

Borimo se tudi proti kršitvam na delovnem mestu. Zato želimo na Sindikatu Mladi plus zadeve urediti celostno in se zavzemamo za to, da bi z zakonom določili, kaj mora vsebovati sleherni oglas za delo. Tako smo že večkrat izrazili pobudo o spremembi področnih zakonov, in sicer v smeri, da bi tovrstne sporne zaposlitvene oglase prepovedali oziroma sankcionirali njihovo objavo. Tako pozivamo vse pristojne, da povečajo število inšpektorjev za delo, poostrijo nadzor na trgu dela in dosledno uveljavljajo sankcije za delodajalce, ki kršijo zakonodajo. Sindikat Mladi plus zahteva:

 • povečanje števila inšpektorjev za delo,
 • poostritev nadzora na trgu dela in,
 • zakonsko določitev, kaj mora vsak oglas za delo vsebovati.

Digitalizacija in okolje

Zahtevamo, da je digitalizacija uporabljena kot orodje za izboljšanje delovnih pogojev in življenj delavk in delavcev. Prav tako menimo, da je treba nujno izpostaviti njene potencialne prednosti, ki jih lahko najdemo v skrajševanju delovnega časa za enako oziroma celo višjo plačo in pri ustvarjanju novih delovnih mest znotraj zelene ekonomije. Posebej pa želimo poudariti tudi to, da na Sindikatu Mladi plus ostro nasprotujemo uporabi novih tehnologij in internetnih platform za nadaljnjo prekarizacijo trga dela in zahtevamo, da delodajalci te vrste delavkam in delavcem omogočijo redno in dostojno zaposlitev.

Podpiramo tudi koncept zelene ekonomije, saj vidimo zeleno gospodarstvo kot vir novih delovnih mest, pri tem pa poudarjamo pomembnost pristopa pravičnega prehoda. V izogib izgubi delovnih mest je namreč treba delavkam in delavcem zagotoviti ustrezna dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki bi jim omogočila nemoten in lažji prehod na novo zaposlitev. Tako izpostavljamo:

 • pravičen prehod,
 • uporabo novih tehnologij za izboljšanje življenskih in delovnih pogojev,
 • pomen zelenega gospodarstva za oblikovanje novih delovnih mest.

Pokojnine:

Na Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za zagotavljanje take višine pokojnin, ki bodo zagotavljale dostojno življenje vsem njenim prejemnikom.

Tako med drugim nasprotujemo podaljševanju upokojitvene starosti in zavarovalne dobe, ukinjanju elementov iz pokojninske zakonodaje, s katerimi si lahko posameznik zniža zakonsko določeno  upokojitveno starost in črtanju pravice do predčasnega upokojevanja. Prav tako pa zastopamo stališče, da mora prvi pokojninski steber ostati temelj pokojninskega sistema. Zmanjšanje vplačil v prvi pokojninski steber na račun drugih stebrov je nesprejemljivo. Mladi ob že tako nizkih, nerednih prejemkih izjemno težko, če sploh, vplačujejo v druge pokojninske stebre, ki bi nam lahko zagotovili dodatno finančno varnost v času starosti. Pri pokojninah tako izpostavljamo:

 • Zagotovitev dostojnih pokojnin,
 • medgeneracijsko solidarnost,
 • nasprotujemo pa podaljševanju upokojitvene starosti in zavarovalne dobe,
 • in zmanjševanju vplačil v prvi pokojninski steber na račun drugih stebrov.

Privatizacija

Zavzemamo se, da delavke in delavci namesto golega stroška postanejo tisti, ki soodločajo o prihodnosti, s tem pa tudi sami lastniki podjetij, strojev, prostorov in opreme. Boju proti privatizaciji se pridružujemo predvsem zaradi njenega negativnega učinka na spoštovanje delavskih in socialnih pravic, na zaposlenost in s tem življenjski standard prebivalcev. Posledice privatizacije se namreč velikokrat kažejo v slabših delovnih pogojih, v porastu prekarnih oblik dela, znižanju plač in povečanju količine dela za posameznika. Tako izpostavljamo, da:

 • nasprotujemo privatizaciji,
 • podpiramo soupravljanje delavcev in delavk.

Delavke in delavce, prekarke in prekarce, brezposelne, mlade, upokojence in upokojenke tako pozivamo k nadaljnjemu vztrajnemu in skupnemu boju za solidarnost, pravičnost in enakost!

Mladinska politika

Sindikat Mladi plus je nacionalna mladinska organizaija, pri kateri delujejo po principu „mladi, z mladimi, za mlade“.  Zato na vseh ravneh podpiramo aktivno državljanstvo mladih in aktivno sodelovanje mladih v procesih odločanja. Mladi znotraj mladinskih organizacij pridobivamo izkušnje in kompetence, ki nam lahko pomagajo tudi na trgu dela. Tako zahtevamo priznavanje neformalnega izobraževanja, saj vedno poudarjamo, da vsako delo, ki ga opravljamo, prinese znanje in izkušnje, poleg tega pa zagovarjamo tudi mladinsko participacijo pri oblikovanju samih politik. Sindikat Mladi plus se zato zavzema za:

 • priznavanje neformalnega izobraževanja,
 • povečanje možnosti partcipacije mladih pri oblikovanju odločitev,
 • povečanje sredstev za delovanja mladinskih organizacij,
 • krepitev mladinskega sektorja.